4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mapaga
Úväzok zástupcu RŠ pre ZŠ, ŠKD, CVČ

Ako napočítať úväzok zástupcovi RŠ ak má v riadiacej pôsobnosti ZŠ, ŠKD a CVČ ?

V nariadení vlády č. 201/2019 Z. z v prílohe č. 6 je uvedené:
- základná škola s materskou školou – riadiaca pôsobnosť pre základnú školu; 8 – 14 tried; 12 hod - ako učiteľ z úväzku 23 hod
- základná škola s materskou školou – riadiaca pôsobnosť pre centrum voľného času, ktoré je súčasťou základnej školy s materskou do 100 detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov za uplynulý kalendárny rok v súčasti školy (denne) 12 hod - ako vychovávateľ ? z úväzku 30 hod?

V uvedenom nariadení sa v § 6 ods. 3 uvádza:
Do základného úväzku riaditeľa školy a riaditeľa spojenej školy, ktorej súčasťou je centrum voľného času, sa započíta ako jedna trieda 24 detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov, ktorí navštevovali centrum voľného času za predchádzajúci kalendárny rok.

Nemal by byť takýto nejaký prepočet aj pre zástupcu riaditeľa v prípade, že riadi uvedené zložku popri svojej bežnej riadiacej pôsobnosti, pretože v tom prípade, ak je úväzok bez riadiacej pôsobnosti CVČ 12 hod a s riadiacou pôsobnosťou tiež 12 hod, tak tá práca nie je v úväzku zohľadnená, nakoľko má na starosti cca 15 krúžkov, tj. kontrola činnosti, triedne knihy, podklady k výplatam, aktualizácia výchovného programu .....

Maria Pavlikova
Úväzok zástupcu RŠ pre ZŠ, ŠKD, CVČ

Ospravedlňujem sa, ale vôbec nerozumiem Vašej otázke. Ak niečo v nariadení vlády č. 201/2019 Z. z. chýba tak si to tam nemôžeme domyslieť. Vychovávateľ CVČ má týždenný úväzok 30 hodín a vedúci 12 hodín. Čo tam nie je zohľadnené.

Mapaga
Úväzok zástupcu RŠ pre ZŠ, ŠKD, CVČ.

Dobrý večer.

V nariadení je definovaný zástupca RŠ pre ZŠ aj s jeho riadiacou pôsobnosťou pre ZŠ a zvlásť zástupca RŠ ak je jeho riadiacou pôsobnosťou CVČ. Nie je však zadefinované, ak vykonáva túto funkciu zástupcu RŠ s riadiacou pôsobnosťou pre ZŠ (ŠKD) aj CVČ jeden a ten istý človek, aspoň to tak chápeme. K stanoveniu správnych úväzkov potrebujeme vedieť, ako dať dohromady tieto dva rôzne prístupy k úväzkom.

§ 6
(5) Do základného úväzku zástupcu riaditeľa školy sa

a) započítavajú všetky triedy školy, všetky oddelenia a všetky výchovné skupiny v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, ak ide o zástupcu riaditeľa
2. základnej školy,

b) započítava počet detí alebo žiakov školy alebo školského zariadenia, ak ide o zástupcu riaditeľa
4. centra voľného času,

Jeden podľa počtu tried a oddelení ŠKD , v našom prípade 9 tried + 2 oddelenia ŠKD t.j. 11 tried - úväzok 12 hodín.
Ten istý zástupca však má poverenie aj pre CVČ a tu vlastne vidíme ten problém.

Ak má riadiacu pôsobnosť pre ZŠ tak má úväzok 12 hod - z 23 hodín vyučovania
Ak má riadiacu pôsobnosť pre CVČ do 100 detí denne tak 12 hod z 30 hod.

V inej otázke ste odpovedali takto:

Prajem pekný deň.
Som zástupkyňou riaditeľky školy s materskou školou, máme dve oddelenia ŠKD, 11 tried a CVČ. V CVČ je 168 detí. Započítavajú sa všetky triedy školy, všetky oddelenia a všetky výchovné skupiny v mojej priamej riadiacej pôsobnosti? Neviem, či dobre chápem Nariadenie vlády z 3. júla 2019 a patrí mi úväzok 10 hodín týždenne alebo 12 hodín?

07/21/2019 - 16:48 (Odpovedať na #3) #4
Maria Pavlikova
Úväzok
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 201/2019 Z. z. časť C základná škola s materskou školou – riadiaca pôsobnosť pre základnú školu = 2+11+1 = 14. Z uvedeného vyplýva 12 hodín vyučovacej povinnosti, ak tam nie je sčítacia chyba.

Potom práca pre celé CVČ sa počíta ako 1 trieda či oddelenie?

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a čas, ale radi by sme rozdelili úväzky správne.

Ján Xawier Mašlej
Otazka

Dobry den, ako ste to doriesili? Prave sa nad Vasou otazkou zamyslam aj ja...