4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Alena Gmucová
Zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý deň, poprosím Vás o radu. Ako zaradím učiteľku MŠ s ukončeným adaptačným vzdelaním s nasledovným vzdelaním:
1. Stredná pedagogická škola - odbor kultúrno-výchovný pracovník r. 2006
2. Gréckokatolícka teologická fakulta - bakalársky študijný program: animácia voľnočasových aktivít v študijnom odbore teológia r. 2011
3. Gréckokatolícka teologická fakulta - magisterský študijný program: probačná a mediačná práca v študijnom odbore teológia r. 2013
4. Stredná pedagogická škola - odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Nie som si istá, či aj to magisterské štúdium jej môžeme uznať, hoci podľa vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch je možné uznať aj teológiu (odd. A I. časti, bod 2 s odkazom na III. časť bod 16).

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, tak ako to uvádzate, jej môžete uznať za podmienky splnenia kvalifikačného vzdelávania, ktoré je uvedené v 2. bode - rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a v podkategórii učiteľ materskej školy. Ak rozširujúce štúdium nemá absolvované a nie je ani v lehote podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., tak jej patrí zaradenie do 6. platovej triedy.

škola27
Učiteľ Mš

Dobrý deň ked učiteľ MS má VS Ii. Stupňa iné ako požadované a kvalifikovaný je na úrovni USO maturita na strednej pedagogickej škole podľa Vašej predchádzajúcej odpovede ju zaradíme do 6.PT. Patrí tejto učiteľke aj príplatok za profesijný rozvoj keď ich mala uznané k 31.8.2019.? Najskôr mala VŠ Ii. Stupeň potom si urobila USO a následne zbierala kredity. Ďakujeme

Maria Pavlikova
Učiteľ MŠ

Učiteľku materskej školy, ktorá plní kvalifikačný predpoklad na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako požadované vyhláškou, zaradíte do 6. platovej triedy. Kreditový príplatok, neskôr príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. budete vyplácať do 31. 8. 2026. Nemá to žiadny súvis so vzdelaním.