4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
cdr personalne
Splnenie kvalifikačných predopkladov na vychovávateľa v zariadení sociálnej ochrany a sociálnej kurately

Dobrý deň.

Do výberového konania na pozíciu vychovávateľ v našom CDR - zariadenie sociálnej ochrany a sociálnej kurately sa prihlásil ucházač s týmto vzdelaním:
1. VŚ II. stupňa Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v Prešove, študijný odbor 67-15-8 vedecký ateizmus , rok skončenia 1986.
2. Pedagogická spôsobilosť - Prešovská univerzita v Prešove, fakulta filozofická rok 1997 - doplňujúce štúdium , ktorým získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah učebného plánu študijného odboru vedecký ateizmus.

Prosím o vyjadrenie:
- Je toto vzdelanie splnením kvalifikačných predpokladov na pozíciu vychovávateľa v zmysle Prílohy č. 3 k vyhláške č.1/2020 Z. z. Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov?

Za odpoveď ďakujem.

S prianím pekného dňa
Džambová

Maria Pavlikova
Splnenie kvalifikačných predopkladov na vychovávateľa

Kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť vychovávateľa v zariadení sociálnej ochrany a sociálnej kurately sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3, 3. diel, I. časť. K uvedenému vzdelaniu je povinný absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ.

cdr personalne
Zaradenie vychovávateľa - nesplnená kvalifikácia

V prípade prijatia je správne, ak ho zaradíme ako: vychovávateľ s VŚ II. stupeň ,kariérový stupeň nekvalifikovaný , t.j. PT 6 s podmienkou doplnenia kvalifikácie v lehote podľa § 83 odst. 1 zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch?. Je možné rpiznať aj pedagogiskú prax z predchádzahúceho zamestnania /ako učiteľ/ a ak áno v akom rozsahu.

Dakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa - nesplnená kvalifikácia

Ak Váš vychovávateľ v prechádzajúcom zamestnaní pracoval ako učiteľ a mal DPŠ, u Vás, ak bude pracovať ako vychovávateľ, nemôžete uplatniť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ale § 83 ods. 2. Pedagogickú prax z predchádzajúceho zamestnania mu uznáte samozrejme celú.