4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AdrianaKalmarova27
Kalifikovanosť zamestnanca

Pedagogický zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Môže tento pedagogický zamestnanec kvalifikovane vyučovať na I. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským?
Pedagogický zamestnanec má ukončené vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, aktuálne si rozširuje vzdelanie v rozširujúcom štúdiu matematiky pre 5. - 9. ZŠ. Môže kvalifikovane vyučovať matematiku na 2. stupni ZŠ?

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť zamestnanca

Pedagogický zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, nemôže vyučovať na I. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským. V druhom prípade bude učiteľ kvalifikovaný na vyučovanie matematiky až po skončení rozširujúceho štúdia matematiky.

ch.bodler
Kvalifikovanosť

Dobrý deň.
Mal by som niekoľko otázok. Určite boli už viackrát položené a zodpovedané s odkazom na príslušné zákony a paragrafy. Ale bol by som rád a veľmi vďačný, aby sa našiel niekto, kto by bol taký dobrý a zodpovedal aj na tie moje, povedal by som polopatisticky a nie len s odkazom na nejaké paragrafy (i keď viem, že bez nich sa to nedá pochopiť). Vopred ďakujem za odpovede, ochotu a čas.

1. platí pre súkromnú základnú umeleckú školu (SZUŠ), ktorá je zaradená do siete škôl SR úplne a celý školský zákon? Alebo sú nejaké výnimky pre súkromné školy a ich zriaďovateľov?

2, aké sú požiadavky pre kandidáta a celkovo na výkon riaditeľa v súkromnej základnej umeleckej škole?
a) musí mať II. stupeň VŠ vzdelania?
b) musí mať 1. atestačnú skúšku?
c) mal by mať päť rokov pedagogickej praxe? alebo nejakú prax v riadiacej činnosti?
d) musí si riaditeľ súkromnej základnej umeleckej školy robiť funkčné vzdelávanie?
e) alebo stačí, že riaditeľ súkromnej základnej umeleckej školy má skončené absolutórium konzervatória, teda DiS. art. A ak teda stačí, žeby riaditeľ SZUŠ mal mať iba DiS. art., tak prečo je to tak?

Ak existuje a funguje riaditeľ, ktorý nebojácne je v riadiacej funkcii SZUŠ a nespĺňa nejaké zákonom stanovené požiadavky pre výkon funkcie riaditeľa - je nejako tento človek postihnuteľný zákonom, kontrolou, inšpekciou? Platia zákony aj pre súkromných zriaďovateľov?

3. môže byť zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy súčasne aj jej riaditeľom?

4. platí aj pre SZUŠ, aby mali učiteľov, ktorí majú ukončené adaptačné vzdelanie?

a) ak sa to tak nedeje, mám na mysli, že SZUŠ má učiteľa, ktorý nemá absolvované adaptačné vzdelanie, alebo že riaditeľ prehliada to, že jeho učitelia nemajú adaptačné vzdelanie (ale sú platovo zaradený do kategórie samostatného pedagogického pracovníka - učiteľa) alebo sám riaditeľ SZUŠ neposkytuje absolvovanie adaptačného vzdelania - aký je postup? je to nejako odkontrolovateľné príslušnou inšpekciou? aké príslušné argumenty treba použiť pri konfrontácii s riaditeľom, ktorý očividne nepozná príslušné školské zákony a legislatívu???

5. do akej platovej triedy, tarify a do akej kategórie zaradí riaditeľ SZUŠ človeka, ktorý:

a) nemá konzervatórium (má ukončené SŠ vzdelanie s maturitou, ale vie tancovať alebo si myslí, že "vie" naučiť tancovať) a učí na SZUŠ tanec
b) alebo len ešte študuje napr. druhý ročník na konzervatóriu a na SZUŠ už učí tanec
c) má ukončené len štyri roky konzervatória a učí tanec
d) má ukončené šesť rokov konzervatória - absolutórium (DiS. art) a nemá začaté ani ukončené adaptačné vzdelanie a učí tanec alebo hudobný predmet alebo je dokonca v riadiacej funkcii
e) má II. stupeň VŠ vzdelania (Mgr, hudobné umenie), ukončené adaptačné vzdelanie, 1. atestačnú skúšku v kategórii samostatný pedagogický pracovník - učiteľ (hudobné umenie), nemá však konzervatórium - a je v SZUŠ zamestnaný na plný úväzok ako:

e1) korepetítor
e2) alebo je zamestnaný v SZUŠ ako učiteľ, ktorý má 47% úväzku ako učiteľ nástroja a zvyšok hudobná náuka
e3) alebo opačne 47% úväzku ako učiteľ hudobnej náuky a zvyšok úväzku tvorí vyučovanie nástroja

f) aké sú kvalifikačné požiadavky na vykonávanie funkcie korepetítora v SZUŠ? kedy je korepetítor na ZUŠ kvalifikovaný?

6. všeobecne čo sa týka uznania atestácií (na ZŠ, ZUŠ, SŠ):

a) na základe čoho riaditeľ príslušnej školy uzná alebo neuzná učiteľovi atestácie, respektíve po jej absolvovaní či učiteľa automaticky preradí do inej platovej triedy. Napríklad mám namysli: ak si učiteľ základnej školy na druhom stupni spraví prvú aj druhú atestáciu z hudobnej výchovy, uzná mu ich riaditeľ školy? Alebo to závisí nejako od náplne úväzku? Napríklad, že väčšinu úväzku tvorí geografia a zvyšok hudobná výchova - tak v tom prípade mu atestácie nie sú uznané riaditeľom školy a zamestnanec nepostupuje do vyššej platovej triedy? Alebo je to tak, že ak zamestnanec má II. stupeň VŠ vzdelania (Hv - Geog.), ukončené adaptačné vzdelanie - a je platovo aj funkčne zaradený do kategórie samostatného pedagogického pracovníka a je kvalifikovaný pre vyučovanie a ten si spraví atestácie pre samostatného pedagogického pracovníka - tak automaticky bez ohľadu na úväzok pri jeho kvalifikovanosti sú mu uznané atestácie a ide platovo hore? Ako to je s uznaním atestácií a rigoróznou skúškou v základných umeleckých školách? Ďakujem za vysvetlenie.

7. na základe čoho alebo podľa akého zákona by mal mať riaditeľ SZUŠ zástupcu alebo zástupcov v škole

a) aké sú kvalifikačné požiadavky na výkon zástupcu v SZUŠ

8. ako by riaditeľ SZUŠ zaradil platovo a kategoricky svojho zástupcu, ktorý:

a) má Bc. z ekonomických predmetov
b) ešte len študuje na konzerve druhý ročník
c) zástupca v SZUŠ s Bc. bez konzervatória a atestačnej skúšky a bez akejkoľvek pedagogickej alebo riadiacej praxe

9. aké dokumenty by mala mať SZUŠ vypracované podľa zákona POVINNE ???. Mám na mysli dokumenty ako:
- školský vzdelávací program, ktorého súčasťou sú učebné osnovy, učebné plány
- a povinne zo zákona ešte???

10. aké vnútorné orgány, komisie, sú taktiež povinné zo školského zákona alebo z legislatívy pre SZUŠ (mám na mysli: predmetové komisie, rodičovská rada, umelecká komisia....Ktoré sú povinné, ktoré musí škola mať?

11. aké kompetencie, právomoci má zriaďovateľ SZUŠ alebo jej riaditeľ vo vzťahu riaditeľ a zriaďovateľ? Neovplyvňujú sa nejako alebo môžu sa vylučovať?

12. kto a čo si vlastne môže podľa zákona (školského alebo iného) a platných predpisov a legislatívy meniť v chode SZUŠ:
- mám na mysli, KTO či zriaďovateľ alebo riaditeľ (ak to je zároveň jedna a tá istá osoba) si môže zmeniť napríklad: časť školského vzdelávacieho programu - určité percento - koľko? Alebo financovanie alebo odmeňovanie zamestnancov školy - je to vôbec možné?

13. je nejakým spôsobom, kontrolou, inšpekciou - ale nie zvnútra školy - odkontrolovateľné to, že vyučovací proces v SZUŠ sa neriadi učebnými osnovami, plánmi, ŠkVP - ale fungovanie SZUŠ je založené na princípe výučby tancov pre folklórny súbor, ktorý je spojený so SZUŠ? Že celkový vyučovací proces v SZUŠ je postavený na tom, že vychováva tanečníka alebo hudobníka pre folklórny súbor? Napríklad, že v hudobnom odbore sa učia deti hrať tance pre folklórny súbor už od samého začiatku, a nie stupnice, etudy..atd...Je to v poriadku???

14. Financovanie SZUŠ.

- dostáva SZUŠ peniaze z ministerstva (cez príslušnú obec alebo mesto) osobitne na mzdy pre zamestnancov alebo sú tieto zahrnuté v príspevku pre školu podľa počtu žiakov z podielových daní?
- financie pre SZUŠ dostáva obec alebo mesto pre zriaďovateľa SZUŠ v plnej výške podľa počtu žiakov alebo ich púšťa ministerstvo aj pre obec alebo mesto postupne po mesačných dávkach?

15. Ak kvôli vyššiemu príjmu financií zaradí zriaďovateľ alebo riaditeľ SZUŠ vo výkaze 40-01 žiakov zo skupinovej formy vyučovania aj do individuálnej formy vyučovania (aj napriek tomu, že títo žiaci budú iba v skupinovej forme a papierovo v triednych knihách aj v individuálnej. Napríklad ak žiaci druhého ročníka tanečného odboru sa zrazu všetci "prihlásia" na flautu) - je to v súlade so zákonom? je to nejako odkontrolovateľné? postihnuteľné?

Ako sa pohybovať a na koho sa treba obrátiť v takýchto alebo vyššie spomenutých prípadoch, komu to oznámiť?

Ďakujem za akékoľvek odpovede.

Anka69
Posúdenie vzdelania

Dobrý deň, učiteľ s ukončeným vzdelaním VŠ II. stupeň, na diplome uvedené - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia matematika - informatika a na vysvedčení o štátnej skúške uvedené učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia matematika - informatika pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Je takýto učiteľ plne kvalifikovaný na vyučovanie predmetov matematika a informatika na II. stupni na Základnej škole, kde je vyučovací jazyk slovenský so zaradením do 7. platovej triedy?