Aké sú povinnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca?

03.06.2010
Legislatíva

Karierová pozícia „uvádzajúci pedagogický alebo odborný zamestnanec“ je definovaná zákonom č. 317/2009 Z. z. ... ako pozícia „pedagogického alebo odborného zamestnanca špecialistu“. V krátkosti Vás zoznámime s jeho povinnosťami.

Činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať samostatný pedagogický alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

Povinnosti a zodpovednosti sú rámcovo vymedzené zákonom. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec vykonáva špecializované činnosti súčasne s výkonom pedagogickej činnosti podľa svojho zaradenia do príslušnej kategórie a podkategórie.

To znamená, že popri svojej bežnej činnosti vyplývajúcej z jeho vyučovacej povinnosti podľa § 33 ods. 7 a 12 súbežne:
•  koordinuje priebeh adaptačného vzdelávania s jednotlivcami a organizačnými zložkami školy, školského zariadenia,
•  zodpovedá za realizáciu adaptačného vzdelávania v súlade s vypracovaným a schváleným plánom adaptačného vzdelávania, na ktorého príprave sa aktívne podieľal,
•  plní konkrétne úlohy, ktoré sú pre neho zadané v programe adaptačného vzdelávania,
•  priebežne monitoruje priebeh adaptačného vzdelávania, na základe ktorého vypracuje záverečnú správu o úrovni osvojenia si profesijných kompetencií samostatného učiteľa,
•  je členom trojčlennej skúšobnej komisie pri ukončovaní adaptačného vzdelávania.

Špecifické pracovné činnosti, úlohy uvádzajúceho pedagogického zamestnanca:
•  participovať na tvorbe adaptačného vzdelávania,
•  sprostredkovávať súčinnosť s kolegami pre potreby pedagogického pozorovania a tímovej práce,
•  viesť evidenciu a záznam priebehu adaptačného vzdelávania,
•  poskytovať autentickú spätnú väzbu (v reálnom čase),
•  začínajúcemu pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi organizovať pedagogické pozorovanie vlastnej edukačnej činnosti na otvorených, komentovaných hodinách,
•  realizovať pedagogické pozorovanie na vyučovacích hodinách začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca,
•  robiť rozbor otvorených hodín,
•  vyhodnocovať priebeh adaptačného vzdelávania a konzultovať ho so začínajúcim pedagogickým alebo odborným zamestnancom,
•  sprostredkovať skúsenosti z metodiky vyučovania predmetu a z riešenia konkrétnych pedagogických situácií,
•  metodicky viesť začínajúceho pedagogického zamestnanca – pomáhať mu pri samovzdelávaní,
•  zabezpečiť spoluprácu s inštitúciami kontinuálneho vzdelávania učiteľov s cieľom zabezpečiť pre začínajúceho pedagogického zamestnanca informácie, workshopy, semináre v prípade, že potrebnú oblasť nie je možné uskutočniť interným zamestnancom školy, školského zariadenia.

Úlohou riaditeľa je zapracovať túto karierovú pozícu do štruktúry karierových pozícií a personálnej dokumentácie školy, školského zariadenia. Vymedzenie hlavných činností, zodpovedností, právomocí, povinností, úloh a pracovných podmienok je súčasťou popisu pracovného miesta pedagogického alebo odborného zamestnanca v pozícii uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Viac informácií a harmonogram činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca podľa mesiacov uvádzame v publikácii Profesijný rozvoj zamestnancov školy.

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte