Problémoví žiaci

03.02.2011
Škola a rodina

Problémy v triede môžu vznikať kvôli tomu, že v nej máte problémového žiaka. Realita hovorí, že ich bude pravdepodobne viac a ich problémy budú rôzne. V takom prípade je typické, že problémy jednotlivcov na seba strhujú pozornosť a titul problémová trieda je potom zovšeobecnením na celú triedu.

Inak povedané, môžete mať pocit alebo počúvať ohlasy od kolegov, že vaša trieda je problémová, lebo jeden žiak má problémy s učením, ďalší je hyperaktívny a iný má agresívne správanie. V skutočnosti sú to ale problémy jednotlivých žiakov, nie triedy ako takej.

Podstatou je preto dobré poznanie jednotlivých žiakov vo vašej triede. Je dôležité poznať rodinné zázemie, osobnostné charakteristiky, školské schopnosti a osobné záujmy každého dieťaťa v triede.

Vytvorte profil žiaka každému žiakovi s týmito kategóriami:
Osobnostné charakteristiky – uveďte, či je žiak skôr pokojný alebo impulzívny, či má veselú alebo vážnu povahu, či je komunikatívny alebo utiahnutý, spolupracujúci alebo agresívny a ďalšie vlastnosti.
Školské schopnosti – uveďte, v ktorých predmetoch je žiak dobrý, v ktorých je slabší, aké má známky, ako sa pripravuje do školy, aké sú dôvody neprospievania v určitých predmetoch (či je to kvôli poruche učenia alebo slabej motivácii k učeniu) a i.
Rodinné zázemie – uveďte, či žiak vyrastá v kompletnej rodine alebo žije s jedným rodičom, či má súrodencov, ako sa rodina zaujíma o jeho školský prospech a či ho podporuje vo vzdelávaní, či má v rodine dostatok možností venovať sa škole atď.
Osobné záujmy – športové, umelecké, iné záľuby žiaka, koľko im venuje času, aké výsledky dosahuje, aké sú jeho ambície...
Potenciálne problémy – vyplývajú z predchádzajúcich položiek, ktoré určia, aké potenciálne riziká žiakovi hrozia. Napríklad: ak z profilu žiaka vyplýva, že nemá žiadne záujmy vo voľnom čase, je možné riziko, že svoj voľný čas začne napĺňať neprospešným spôsobom.
Plán prevencie a riešenia problémov – nadväzuje na predchádzajúcu položku. Napríklad si stanovte plán so žiakom bez osobných záujmov, v ktorom mu pomôžete nájsť aktivitu, ktorá by ho bavila, rozvíjala jeho schopnosti a dávala mu pocit sebarealizácie.

Keď identifikujete problémových žiakov, môžete si pre nich vytvoriť individuálny plán práce. Takýto plán môže obsahovať pravidelné individuálne stretnutia, na ktorých budete spolu so žiakom pracovať na odstránení jeho problémov. Tiež môže obsahovať ďalšie kroky, ktoré ste sa rozhodli podniknúť: kontaktovanie a spolupráca rodičov, spolupráca s liečebným pedagógom, so sociálnym kurátorom alebo detským psychiatrom pri riešení závažnejších ťažkostí.

Problémový žiak je široký pojem, ktorý sa dá rozdeliť do dvoch základných skupín.

1. Žiak s problémami v učení:
– špecifické poruchy učenia,
– nesprávne návyky pri učení,
– poruchy pozornosti a/alebo hyperaktivita,
– nemotivovaný žiak, ktorý sa učí pod svoje možnosti,
– domáce prostredie, ktoré nepodporuje žiaka v dosahovaní dobrých výsledkov.
2. Žiak s problémami v správaní:
– agresívne správanie,
– nevysvetliteľné prudké zmeny nálady,
– klamstvá, podvody, kradnutie, záškoláctvo, úteky z domu, návykové látky,
– izolovanie sa, neschopnosť nadviazať kontakt a/alebo udržať si priateľstvá,
– rebelovanie, pútanie pozornosti neadekvátnym spôsobom.

Vybrané z publikácie Sprievodca triedneho učiteľa.

 

Máte záujem o školenie na túto tému? Dajte nám vedieť na akademia@raabe.sk

 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte