Formy spolupráce školy a rodičov

21.04.2011
Škola a rodina

Spolupráca rodiny a školy je nevyhnutnou súčasťou výchovy mladých ľudí. Foriem a možností ako spolu dobre spolupracovať je mnoho, len treba chcieť a venovať úsilie a čas tejto činnosti, výsledok sa určite dostaví.

Podľa možností školy sa dá spolupráca školy s rodinou rozdeliť do dvoch základných skupín, a to na skupinové formy spolupráce s rodičmi a individuálne formy spolupráce.

Skupinové formy spolupráce s rodičmi môžu obsahovať:

  • prednášky a besedy na vybrané témy, ktoré sami rodičia považujú v súčasnosti za najaktuálnejšie (napr. Ako žiť s pubertiakom, Agresívne prejavy detí v škole, Šikana a jej formy, Detské neurózy...),
  • informovanie rodičov o inovačných programoch, inovovaných učebných plánoch a učebných osnovách v škole,
  • organizovanie výcvikových programov pre rodičov detí s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia) atď.

Individuálne formy spolupráce s rodičmi môžu obsahovať:

  • poskytovanie najvýznamnejších informácií o škole, vedení školy a jednotlivých učiteľoch, štruktúre vzdelávania,
  • pravidelné písomné, mailové alebo telefonické informovanie rodičov o pokroku dieťaťa v učení a správaní,
  • oboznamovanie s programom rodičovských stretnutí vopred, aby si mohli pripraviť otázky a byť aktívnejší,
  • venovanie špeciálnej pozornosti neúplným rodinám, resp. rodinám s osvojeným dieťaťom,
  • pravidelné informovanie rodičov najmä o pozitívnych stránkach dieťaťa, nielen o problémoch.

 

Vybrané z publikácie Sprievodca triedneho učiteľa.
 

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte