Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Lichardova 24
Mesto: 
Lichardova 24, Žilina
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
440
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Lichardova 24, 01001 Žilina
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania, práca s počítačom (internet, word, excel), občianska a morálna bezúhonnosť, znalosť legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti.
Ďalšie požiadavky: 
Doklady požadované k prihláške na výberové konanie: písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, overené doklady o vzdelaní, profesijný štruktúrovaný životopis, návrh koncepcie rozvoja základnej školy (cca 4 strany), preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie, potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Písomnú žiadosť a požadované doklady zaslať alebo osobne odovzdať v podateľni: Mestský úrad Žilina – OŠKŠCRaMR – oddelenie školstva a mládeže Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina Obálku viditeľne označiť heslom: „Výberové konanie ZŠ, Lichardova 24, Žilina – neotvárať!“ Termín uzávierky prihlášok je 29. júna 2021 o 12:00 hod. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. V Žiline dňa 07.06.2021 http://www.zslichardova.sk/novinky https://www.zilina.sk/oznamy-mesta/2021/oznamenie-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-riaditel-riaditelka-zakladnej-skoly-lichardova-24-010-01-zilina/
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Zuzana Užák Kalužayová
Telefónne číslo: 
0907270079
E-mailová adresa: