Maturita 2018 - výsledky externej časti maturitnej skúšky

04.06.2018
Vzdelávanie a výchova

Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. V dňoch 13. – 16. marca 2018 sa konal riadny termín externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) pre 42 413 žiakov stredných škôl. Na náhradnom termíne, ktorý sa konal 10. – 12. apríla 2018, sa zúčastnilo 93 žiakov z nich 23 žiakov bolo aj na riadnom termíne. Na riadnom a náhradnom termíne EČ MS sa zúčastnilo 1 707 žiakov so zdravotným znevýhodnením (4,0 % zo všetkých zúčastnených žiakov).

Maturita

Do EČ MS sa v tomto školskom roku zapojilo 707 stredných škôl, z toho bolo 637 s vyučovacím jazykom slovenským, 41s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 28 s vyučovacím jazykom maďarským a jedna škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Elektronická forma EČ MS sa konala na 103 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. Elektronická maturita sa uskutočnila z predmetov slovenský jazyk a literatúra (4,3 % maturantov predmetu), slovenský jazyk a slovenská literatúra (3,2 % maturantov predmetu) a matematika (15,4 % maturantov predmetu).

Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test, a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS), ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky).

Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade EČ MS aj v percentile. Témy a zadania PFIČ MS boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, ktoré vypracoval NÚCEM. Ak si žiak zvolil matematiku ako maturitný predmet, písomne maturoval iba z externej časti maturitnej skúšky.

Žiaci písali EČ MS z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (39 386 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (1 796 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (1 797 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (21 žiakov).
Každý žiak povinne maturuje z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Žiaci gymnázií povinne maturujú z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si môžu vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň). Žiaci bilingválnych stredných škôl, ktoré nemajú uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, povinne maturujú na jazykovej úrovni C1.
Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac volili maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (20 229 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (13 637 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (2 655 žiakov) a anglického jazyka na úrovni C1 (1 565 žiakov). Nasledujú ruský jazyk na úrovni B1 (670 žiakov), nemecký jazyk úroveň B2 (442 žiakov), nemecký jazyk na úrovni C1 (126 žiakov), ruský jazyk úroveň B2 (114 žiakov), ruský jazyk na úrovni C1 (26 žiakov), francúzsky jazyk úroveň B2 (29 žiakov) a úroveň B1 (3 žiaci). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka na úrovni B2 (12 žiakov) a z talianskeho jazyka na úrovni B2 (3 žiaci).

Žiaci gymnázií si môžu vybrať matematiku ako voliteľný alebo ako dobrovoľný maturitný predmet. Žiaci stredných odborných škôl si môžu matematiku voliť iba ako dobrovoľný maturitný predmet. Externú časť maturitnej skúšky z matematiky vykonalo 5 422 žiakov.
Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky, resp. v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, majú možnosť zopakovať vybranú časť maturitnej skúšky v opravnom termíne. Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa bude konať 4. – 7. septembra 2018. Na túto skúšku sa neúspešní žiaci môžu prihlásiť riaditeľovi školy do 29. júna 2018.
 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 – riadny termín
Slovenský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 54,7 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 54,5 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 58,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,2 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (48,3 %), tento rozdiel je silne vecne významný.
Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v jazykovej zložke (gymnáziá 68,6 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 51,3 %), nasledovala literárna zložka (gymnáziá 61,6 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 40,8 %). V úlohách, v ktorých žiaci používali zručnosť čítanie s porozumením, jednotlivé druhy škôl dosiahli nasledujúce úspešnosti (gymnáziá 60,1 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 46,5 %).
Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 3 024 žiakov (7,7 % maturantov z predmetu slovenský jazyk a literatúra).
Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné školy (7,5 % maturantov) dosiahli lepšie výsledky na úrovni strednej vecnej významnosti ako školy súkromné (8,3 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (84,2 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami nie je vecne významný.
Výsledky škôl na úrovni krajov sú porovnateľné, bez významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi výsledkami osemročných, päťročných a štvorročných gymnázií.

Maďarský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu bola 61,3 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (74,3 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (52,4 %) s rozdielom na úrovni silnej vecnej významnosti.
Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 33 % v riadnom termíne dosiahlo 63 žiakov (3,5 % maturantov predmetu maďarský jazyk a literatúra).
Z hľadiska zriaďovateľa cirkevné (3,7 % maturantov), súkromné (18,9 % maturantov) aj štátne školy (77,4 % maturantov) dosiahli porovnateľné výsledky.  
Rozdiely vo výsledkoch krajov, v ktorých sa žiaci zúčastnili na testovaní z maďarského jazyka a literatúry, boli mierne vecne významné v prospech Bratislavského a Trnavského kraja v porovnaní s Nitrianskym krajom. Stredne vecne významné rozdiely v prospech Bratislavského, Trnavského a Košického kraja v porovnaní s Banskobystrickým krajom.

Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte