Stratégie učenia u dyslektických žiakov? Dobrá pomôcka pre učiteľov.

05.03.2021
Vzdelávanie a výchova

 

Vývinové poruchy učenia sa čoraz častejšie objavujú aj v slovenských triedach. Tento článok je určený pedagógom a špeciálnym pedagógom na prvom stupni základných škôl, ktorí učia čítať žiakov dyslektikov.

 

Keď sa narodili, nič nenasvedčovalo tomu, že majú nejaký problém. Tieto deti rástli a vyvíjali sa ako bežné zdravé deti. Až kým sa nároky na nich nezačali zvyšovať. Ešte u predškolákov, prípadne žiakov prípravného ročníka ZŠ, môžu pozorní rodičia spozorovať prvé problémy. S nástupom do školy sa situácia zhoršuje, pretože práve vtedy pre nich nastáva jedno z najťažších období života.

Čo by sme mali vedieť o Dyslexii?

Dyslexia nevzniká v školskom veku, je to vrodená porucha, ktorej prejavy sa naplno preukážu až v škole pri osvojovaní čítanej a písanej reči. Signály rizika dyslexie môžeme zachytiť už v predškolskom veku (nerozvinuté fonematické uvedomovanie, obmedzené rýchle pomenovávanie objektov/farieb, jazykové deficity, pretrvávanie fonologických procesov v artikulácii atď.), ale samotný obraz dyslexie sa rozvinie až v školskom veku.

V prvých ročníkoch dieťa zápasí s osvojením techniky čítania, pri čítaní sa vyskytujú tzv. „zlé chyby“, príp. aj keď číta pomerne presne, je pomalé a obmedzená rýchlosť ho limituje v plnom porozumení. Po slovensky hovoriaci dyslektici si vďaka transparentnému jazykovému systému (vysoká jednoznačnosť vzťahov medzi grafémami a fonémami) techniku čítania časom osvoja, aj keď s ťažkosťami, no najevidentnejšie problémy sa prejavia v porozumení explicitne a implicitne uvedenej informácie v prečítanom texte a pri osvojovaní pravopisu.

Model štruktúrovanej gramotnosti

V prvej etape vzdelávania, keď dyslektické deti zlyhávajú pri nadobúdaní techniky čítania a osvojovaní pravopisu, je vhodným intervenčným nástrojom model štruktúrovanej gramotnosti, ktorý nás upriamuje na systematické rozvíjanie jednotlivých jazykových a gramotnostných komponentov, ktoré sú kľúčové pre nadobudnutie čítania s porozumením a písania s funkčným uplatňovaním pravopisných pravidiel. No po osvojení dostatočnej techniky čítania, keď je žiak schopný aspoň čiastočne rozumieť textu a prešiel explicitnou výučbou pravopisných pravidiel, treba naučiť dyslektických žiakov používať stratégie učenia, ktoré im umožnia vzdelávať sa efektívnejšie.

Stratégie učenia

Učenie stratégií sa odlišuje od tradičnej terapie dyslexie, pretože pozornosť sa presúva z tréningu izolovaných schopností na metakognitívnu úroveň, kde sa žiaci učia, ako používať efektívne spôsoby učenia, t. j. ako sa učiť. Dobrí čitatelia používajú tieto stratégie implicitne, no dyslektických žiakov musíme tieto postupy systematicky naučiť.

! Cieľom nácviku stratégií učenia je preniesť zodpovednosť za prácu s textom (porozumenie, pochopenie) na dieťa, len čo zvládlo nevyhnutnú úroveň techniky čítania a písania. !

Odporúča sa sedem krokov k automatizácii stratégií učenia:

 1. Zhodnotiť aktuálny výkon žiaka. Na začiatku zhodnotíme aktuálny výkon v schopnosti žiaka (pre‑test), ktorú chceme rozvíjať prostredníctvom pripravenej stratégie učenia (napr. sumarizácia
 2. prečítaného).
 3. Opísať novú stratégiu. Žiakovi opíšeme a vysvetlíme podstatu stratégie, prečo a kedy je účinná (napr. dobré poznámky závisia od schopnosti dobre sumarizovať prečítané informácie). Stratégiu precvičujeme na viacerých príkladoch.
 4. Modelovať stratégiu. Predkladanú stratégiu modelujeme žiakovi od začiatku do konca, demonštrujeme žiakovi jej jednotlivé kroky tým, že „myslíme nahlas“. Komentujeme a vysvetľujeme jednotlivé kroky.
 5. Krok za krokom. Žiak sa učí novú stratégiu postupne, systematicky, v jednotlivých logicky postupujúcich krokoch spoločne s terapeutom. Stratégiu precvičuje najprv na ľahších úlohách (kratší a jednoduchší text, známa slovná zásoba, spoločné čítanie textu, …). Terapeut žiakovi pomáha a poskytuje mu pomoc a potrebnú spätnú väzbu.
 6. Osvojenie všetkých krokov. Žiak si musí osvojiť všetky kroky predkladanej stratégie, je potrebné, aby ich mal zautomatizované a vedel stratégiu používať na rozličných predmetoch.
 7. Samostatné používanie stratégie. Žiak sa musí zdokonaliť v používaní danej stratégie natoľko, aby ju vedel uplatňovať samostatne a v rôznych kontextoch. Terapeut mu neustále poskytuje spätnú väzbu.
 8. Zhodnotíme efekt terapie. Posúdime (post‑test), či pomocou osvojenej stratégie zvláda požiadavky, ktoré naň kladie istý typ úloh v školskom prostredí.

Spracované podľa odbornej publikácieŽIAK SO ŠVVP V 1. AŽ 4. ROČNÍKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Viac informácií o publikácii

Autorky: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., Mgr. Oľga Bujnovská

Publikácia obsahuje:

 • návody na rozpoznanie prejavov dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkúlie,
 • praktické pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky vytvorené podľa obsahu vzdelávania ISCED 1.

Úlohy v pracovných listoch sú variabilné – tri úrovne náročnosti, od najjednoduchších úloh po najzložitejšie, použiteľné podľa toho, ako žiak na vyučovaní napreduje.

Hľadáte pracovné zošity pre žiakov so ŠVVP?

Školský portál odporúča tieto:

NOVINKA

 

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

V pracovnom zošite KULIFERDO - PRACOVNÉ LISTY pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchou pozornosti.

Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede.

 

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – PÍSMENKÁ.

Súbor štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom.

KULIFERDO – VÝVINOVÉ PORUCHY UČENIA – ČÍSELKÁ

Sada piatich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na matematiku.

Zdroj: Školský portál

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte