Učitelia dejepisu hodnotia učebnice

25.03.2021
Vzdelávanie a výchova

Štátny pedagogický ústav nadviazal na predchádzajúce prieskumy spokojnosti učiteliek a učiteľov s učebnicami a tentokrát si na mušku vzal učebnice dejepisu pre 5. – 9. ročník základných škôl. Aké výsledky priniesol?

Hlavným cieľom Hodnotenia kvality učebníc učiteľmi (HKUU) bolo zistiť, ako hodnotená učebnica spĺňa kritériá kvality určených teóriou funkcií učebnice, ako vyhovuje učiteľom v napĺňaní Štátneho vzdelávacieho programu a žiakom v dosahovaní vzdelávacích a výkonnostných štandardov. Jedným z čiastkových cieľov HKUU bolo povzbudiť učiteľskú verejnosť k aktivite a angažovanosti v učebnicovej politike, prehĺbiť dialóg medzi učiteľskou obcou a autormi a priniesť autorom cenné informácie pre ďalšiu reedíciu, resp. informácie pre vydavateľov a autorov nových učebníc.

Hlavným cieľom vyučovania dejepisu „je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti, či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej, alebo svetovej perspektívy“12.  

Ciele výučby dejepisu v základnej škole smerujú žiaka k exaktnému vnímaniu pôvodu spoločnosti, k pochopeniu histórie ako bázy súčasného diania3 a k pochopeniu zmyslu vyučovania dejepisu ako prostriedku sebarozvoja.

Kvalitná učebnica by mala byť napísaná primerane veku, schopnostiam žiaka a s rešpektom k pedagogickým a odborným znalostiam učiteľa. Zároveň má zohľadňovať vývoj poznania vo vede, ktorú zastupuje a stave spoločnosti, pre ktorú vzdeláva. Široký priestor poznatkov, vedomostí, kompetencií a rôzne vzdelávacie teórie vyžadujú, aby ich rôznorodosť bola pretavená do učebnice zrozumiteľne a ľahko. Popri komplexnom a modernom vzdelávacom obsahu učebnice súčasné generácie žiakov potrebujú, aby si učebnica získala a udržala ich záujem, aby si odovzdávané poznatky zvnútorňovali a popri tom kultivovali ďalšie schopnosti, ako sú tvorivosť a kritické myslenie.

Predmetom našej výskumnej sondy je mapovať spokojnosť učiteľov s tým, ako plní učebnica dejepisu funkcie napĺňania výchovných a vzdelávacích cieľov Štátneho vzdelávacieho programu. Zaujímalo nás, ako hodnotia samotný obsah, jeho usporiadanie a vhodnosť formy sprostredkovaných prvkov pre danú vekovú kategóriu, čiže organizačnú a didaktickú funkciu učebnice.

Náhodným výberom z 1 866 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 138 osemročných gymnázií sa do štatistického výberu dostalo 473 základných škôl a 40 osemročných gymnázií, čím sme získali po očistení dát celkovo 1 343 hodnotení učebníc dejepisu pre piaty až deviaty ročník.

Niektoré z výsledkov:

Viac ako tri štvrtiny hodnotiteľov konštatovalo, že učebníc pre 5. ročník majú v škole v dostatočnom množstve. Vážny nedostatok učebníc konštatovalo päť hodnotiteľov (1,4 %). Objavil sa aj prípad naliehavého nedostatku.  

Máme veľmi málo učebníc a aj tie sú už v zúboženom stave. Aj napriek pravidelnému každoročnému doobjednávaniu žiadne nedostávame. Veľmi by nám pomohli aj pracovné zošity a prípadné nové metodické materiály vzhľadom na to, že na našej škole je prakticky 100 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.“

Z učiteľov šiestych ročníkov dostatok učebníc v škole konštatovalo 73 % hodnotiteľov. Vážny nedostatok učebníc majú 2 %. Práca s učebnicou na hodine je rovnomerná v prípade 39 % hodnotiteľov, častejšia vo fáze explanácie a aplikácie učiva. Minimálne pracuje s učebnicou na vyučovaní 6 % hodnotiteľov. Najčastejšie používajú učebnicu učitelia v príprave na vyučovanie.

Hodnotitelia – učitelia siedmakov (71 %) konštatovali, že rozhodne majú v škole dostatok učebníc, naopak, rozhodný nedostatok uviedlo 1,2 %. Rovnomerné využívanie učebnice počas celého vyučovania praktikuje dosť často 46 % hodnotiteľov, menej často vo fáze diagnostikovania. Učitelia (52,4 %) využívajú učebnicu D7 pri príprave na vyučovanie veľmi často. Zriedka až nikdy sa podľa učebnice pri príprave na vyučovanie riadi 3,3 % hodnotiteľov.

Podobne aj ôsmacki učitelia v škole zo 73 % má dostatok učebníc, len menej ako 4 % hovorilo o čiastočný nedostatku. Ako povedali, práca žiakov s učebnicou na vyučovaní je dosť častá.

Podľa vyjadrení 79,4 % hodnotiteľov z radov učiteľov deviatackeho dejepisu, učebníc je v školách dostatok. Len 3 % sú presvedčené, že učebníc je nedostatok alebo pochybujú, že ich je dosť. Zvýšenú hodinovú dotáciu 3 hodiny týždenne využíva 75 % hodnotiteľov, len 2 % uviedli jednu hodinu.

Podrobnú správu z prieskumu si môžete pozrieť TU.

Ako sú na tom metodiky?

O potrebe metodických príručiek k vyučovaciemu predmetu DEJEPIS najlepšie hovoria výpovede samotných učiteľov z prieskumu:

„...Uvítala by som metodickú príručku s komentárom, ako nenásilnou formou priblížiť žiakom niektoré učivá, popísané rôzne aktivity“, „Myslím si, že metodická príručka je vždy vhodná pre vyučujúceho, aby možno načerpal nové inšpirácie alebo nové úlohy na aktivity.“

„Uvítala by som metodickú príručku, aby som spoznala predstavu autorov učebníc pre prácu s textami a obohatila svoje hodiny o nové podnety.“

„Nemáme žiadnu metodickú príručku na prácu s učebnicou. Všetky civilizované krajiny, kde si vážia vzdelanie, metodické príručky majú.“, „Metodická príručka je potrebný materiál, ktorý by mohol vytvárať podnet pre rôzne tvorivé aktivity v rôznych typoch tried.“

„Metodická príručka by učiteľa inšpirovala, ako jednotlivé časti lepšie využiť a hlavne mladým nastupujúcim kolegom by pomohla v orientácii, starších pedagógov by príručka mohla inšpirovať.“

„Viem si predstaviť, že by som čerpala poznatky z metodickej príručky i napriek skúsenostiam a praxi. Rada sa vzdelávam.“  

 

PREDSTAVUJEME DEJEPIS Z RAABE / BALÍK PRE DEJEPISÁRA

dolozka

V balíku pre dejepisára za zvýhodnenú cenu len 23 eur nájdete tieto tituly:

DEJEPIS – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČNÍK ZŠ
Prináša témy na diskusiu a námety na aktivity pre žiakov na hodinách dejepisu, ale aj etickej východy a občianskej náuky v základných školách aj na gymnáziách s osemročným a štvorročným štúdiom.

Pracovný zošit je určený deviatakom ZŠ, ale využijú ho aj stredoškoláci ako doplnkové aktivity k predmetom občianska výchova a dejepis. Je vizuálne podnetný a obsahuje cvičenia, doplnkové čítanie, kvízy a slovníčky k problematike prevencie extrémizmu a porozumeniu fungovania demokratickej spoločnosti. Na základe početných príkladov z nedávnej minulosti a súčasnosti sa žiaci naučia, v čom sú podstatné rozdiely medzi demokraciou a autoritárskymi režimami, ako boli napríklad nacizmus a komunizmus, ako pestovať kultúrnu gramotnosť a úctu k všetkým ľuďom. Praktické cvičenia so zapojením súčasných technológií (smartfóny) umožnia žiakom samostatne zbierať, analyzovať, a spracovávať informácie zo svojho okolia, osloviť rodinných príslušníkov a iných očitých svedkov udalostí, o ktorých sa učia. Cvičenia umožnia porozumieť ako sa pozná skutočné vlastenectvo, ako byť hrdý na Slovensko, rozvíjať lokálpatriotizmus a zbaviť sa zakomplexovanosti, ktorá plodí agresivitu a nenávisť. Prostredníctvom hrania rolí a analýzy videí sa žiaci učia ako kultivovane riešiť konflikty, argumentovať v prípade sporov a vo verejnej diskusii, ako sa brániť voči manipulácii a konšpiratívnemu mysleniu rovnako v online priestore, ako aj v skutočnom živote. K týmto cvičeniam žiaci nájdu v publikácii pracovné listy s otázkami, úlohami a testami, ktoré spravidla riešia priamo na hodinách alebo v podobe domáceho čítania a doplnkových úloh k tomu, čo sa naučili v škole. V pracovnom zošite (podobne ako v príručke pre učiteľa) sú námety a učebný materiál k 30 školským hodinám. Medzi nimi aj aktuálne témy k problematike migrácie a radikalizmu. Vysoko inovatívna je aj kapitola o dobrovoľnej skromnosti a obrany voči konzumnému mysleniu, ktoré vedie k hodnotovej prázdnote a prehlbuje spoločenské konflikty. Text je jasne štruktúrovaný, atraktívny na čítanie a niektoré obrázky a fotografie možno použiť ako samostatné cvičenia.

 

DEJEPIS – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽOV DEJEPISU V 9. ROČNÍKU ZŠ
Predstavuje jedinečnú pomôcku pre učiteľa: – prináša mu podporné texty a témy na diskusiu so žiakmi, príklady na činnosti/aktivity, úlohy pre žiakov, – pomáha pri precvičovaní/upevňovaní učiva z dejepisu.

Metodická príručka pre učiteľov vznikla ako reakcia na zmenu rámcového učebného plánu pre ZŠ, kedy má byť od 1. septembra 2017 pridaná 1 hodina dejepisu v 9. ročníku v ZŠ, ktorá má byť zameraná na diskusiu (učiteľ - žiaci) najmä na témy: Demokracia, Tolerancia, Vlastenectvo, Sloboda, Anarchia, Dialóg, Riešenie konfliktov, Nacizmus, Komunizmus, Migrácia, Radikalizácia ... Učiteľom sa tak do rúk dostáva pomôcka, ktorá na trhu už dlho absentovala. Celkový zámer metodickej príručky je prispieť aj k úvahám o citlivých témach, ktoré sa týkajú každého z nás. Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty, ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže, ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii, ako mládež viesť k slobode a zodpovednosti. K 12 základným témam, ktoré možno využiť počas 30 vyučovacích hodín, je v príručke opísaných 35 väčších praktických cvičení, každé pre rozsah jednej vyučovacej hodiny. Učiteľ si teda vyberá, ktoré z nich najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam a potrebám žiakov. Nie je nutné dodržať poradie tém či jednotlivých učebných hodín v rámci každej témy. Poradie či počet použitých cvičení z každej témy je na rozhodnutí učiteľa. Pri každom cvičení je vysvetlený postup s možnými modifikáciami, referencia k témam z dejepisu, presné inštrukcie a pracovné listy, ktoré sa nachádzajú aj v pracovnom zošite pre žiaka, ktorý nadväzuje na túto metodickú príručku. Cvičenia predpokladajú aktívny, participatívny prístup. Sú doplnkom ku klasickému vyučovaniu v súlade s učebnými plánmi. Nie sú postavené na klasickej prednáške a diktovaní faktov. Od učiteľa a žiakov sa očakáva tvorivosť a zaujatie. Cvičenia sú zostavené tak, aby si žiaci osvojovali poznatky a zručnosti hravou formou, vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách. V učení sa výrazne využívajú videá (žiaci sú alebo diskutujúcimi divákmi, alebo ich tvorcami), práca s fotografiami, hudbou, analýzou mediálnych textov. Rola učiteľa je tu skôr facilitačná.

 

 

METAFORA STROMU AKO MODEL DIDAKTIKY DEJEPISU
Najnovšia didaktika dejepisu od uznávaného autora s dlhoročnou praxou vo výučbe dejepisu v základnej škole a gymnáziu – ako výsledok mnohých autorových seminárov s učiteľmi dejepisu na Slovensku i v Českej republike, aj so študentami na katedre, ktorí spoločne po niekoľkých rokoch sformulovali všetky dôležité predpoklady k výučbe dejepisu. 

Publikácia je výrazom dlhoročného autorovho hľadania spôsobov, ako efektívne a zrozumiteľne vyučovať didaktiku a metodiku dejepisu.

Uvedený model didaktiky dejepisu umožní učiteľom:

 • netradične hľadať to, čo môže byť nepísanou „gramatikou“ dejepisu,
 • uvažovať jej prostredníctvom o žitom prítomnom vzťahu k minulosti,
 • vstúpiť do rôznych sociálnych rolí, keď neustále vykonávame cieľovo orientačnú činnosť,
 • aranžovať metódy výučby ako cesty učebným labyrintom,
 • inscenovať učebné figúry ako výraz osobitosti, jedinečnosti i pestrosti našej výučby,
 • uvedomovať si svoj ustavičný „pohyb hore a dolu“ vo výučbe dejepisu,
 • aplikovať tento „pohyb“ na ostatné učebné predmety.  

 

BALÍK PRE DEJEPISÁRA TERAZ MÔŽETE ZÍSKAŤ LEN ZA 23 EUR NAMIESTO PÔVODNEJ CENY 35 EUR TU.

Zdroj: Raabe Slovensko

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

 • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
 • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
 • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
 • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
 • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
 • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
 • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
 • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
 • súťaže o zaujímavé ceny,
 • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte