2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Blanka Kucharovicová
1. atestácia-otázka

1.atestácia otázka
Dobrý večer, v súvislosti s 1. atestáciou by som sa chcela spýtať:
Od roku 1987 pracujem v materskej škole (ÚSOV - štúdium stredná pedagogická škola-učiteľstvo pre materské školy).

V roku 2014 som úspešne vykonala 1. atestačnú skúšku s obhajobou atestačnej práce.

Od roku 2014 do roku 2017 - externé štúdium - som získala vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom programe učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie v študijnom odbore predškolská a elementárne pedagogika.

Od roku 2017 do januára 2020 - externé štúdium - som získala vysokoškolské vzdelanie absolvovaním štúdia v magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Od roku 2013 pracujem vo vedúcej funkcii ako zástupkyňa riaditeľky materskej školy, absolvovala som funkčné i funkčné inovačné vzdelávanie.

Touto cestou by som Vás chcela požiadať o nasledovné:

1. Na základe dosiahnutého vzdelania (počítam VŠ 2.stupňa a vykonanie 1. atestácie) mi prináleží platová trieda 7 či 8? Rozhodujúci je stupeň vzdelania, v ktorom bola atest.vykonaná?
2. Otázka platnosti 1. atestácie - platí pre kategóriu učiteľ a podkategóriu učiteľ MŠ aj naďalej?
3. Pri zotrvaní vo funkcii vedúceho zamestnanca potrebujem znova urobiť 1.atestáciu opätovne (podľa nových predpisov atestačné portfólio), po vykonaní ktorej budem zaradená do vyššej platovej triedy?
4. Podľa Vyhlášky 1/2020 sú kvalifikačné predpoklady v poriadku?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
1. atestácia - otázka

Atestácia sa vykonáva k určitému stupňu vzdelania. Atestácia, ktorú ste vykonali v roku 2014 sa nemôže viazať na vysokoškolské vzdelanie ani prvého ani druhého stupňa. Zaradenie do 8. platovej triedy neprichádza do úvahy. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku materskej školy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa nie je zhodné so vzdelaním uvedeným vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, časť I. Zodpovedné posúdenie by ste mali žiadať u riaditeľa školy, prípadne na okresnom úrade v sídle kraja.