Podmienky používania

Vítame Vás na portáli www.skolskyportal.sk (ďalej len „Portál“), informačnej a komunitnej službe spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Používaním Portálu sa stávate jeho užívateľom a prijímate nasledujúce podmienky, ktoré sú pre Vás záväzné („Všeobecné podmienky používania“). Účasť na Portáli je dobrovoľná a bezplatná. Pokiaľ nesúhlasíte alebo namietate proti akémukoľvek ustanoveniu týchto Všeobecných podmienok používania alebo ich neskoršej úprave, riešením je okamžite ukončiť používanie služby.

Všetok textový, obrazový a inak dostupný obsah na stránkach Portálu (ďalej len „Obsah“) je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s Prevádzkovateľom. Akékoľvek rozširovanie obsahu je možné len s písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

Portál

Pre používanie Portálu a jeho funkcionality ste pochopili a prijali nasledujúce: (a) podmienkou registrácie na Portáli je zadanie platnej e-mailovej adresy, na ktorú Vám odošle Prevádzkovateľ prístupové údaje (meno a heslo); (b) za zachovanie tajnosti svojho hesla ste zodpovedný Vy; (c) v prípade bezoprávneného využívania Vášho užívateľského mena a hesla upovedomíte o tejto skutočnosti Prevádzkovateľa; (d) používaním Portálu vyhlasujete a zaručujete, že nie sú obmedzené Vaše práva uzatvárať zmluvy; (e) súhlasíte, že na žiadosť Prevádzkovateľa poskytnete o sebe určité obmedzené informácie (informácia musí byť aktuálna, úplná a pravdivá); (f) a túto informáciu zachováte a obnovíte, aby bola aktuálna, úplná a pravdivá.

Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo na odstránenie tých užívateľov, ktorí akokoľvek zneužívajú meno, fotografiu, e-mailovú adresu alebo iné osobné údaje iných osôb. Každé nelegálne a zavádzajúce užívateľské meno bude vymazané, hneď ako to redakcia Portálu zistí. V prípade, že bude Vaše meno alebo iný identifikačný údaj Vašej osoby zavádzajúci, Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať totožnosť užívateľa vyžiadaním osobných údajov, aby sa zamedzilo používaniu zavádzajúcich užívateľských mien. Súhlasíte s tým, že na kontrolný e-mail Vašich osobných údajov odpoviete do 24 hodín, v opačnom prípade bude Váš užívateľský status zrušený. Prevádzkovateľ je po zistení používania zavádzajúcich užívateľských mien oprávnený prístup užívateľov obmedziť do skončenia kontrolného procesu. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené neplnením tohto záväzku.

Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, aby Prevádzkovateľ zhromažďoval Vaše údaje spolu s údajmi ostatných užívateľov, integroval ich do vlastných systémov a databáz a využíval ich na účely marketingového prieskumu, štatistické a analytické výstupy a účely zasielania ponúk výrobkov a služieb aj v čase nie aktívneho používania Portálu. Súhlas udeľujete na neurčitý čas a môžete ho kedykoľvek písomne odvolať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odopretie prístupu na Portál ktorémukoľvek užívateľovi. Oficiálnym jazykom služby je slovenský jazyk. Oficiálne oznámenia sú uverejnené v slovenskom jazyku.

Užívateľské správanie

Súhlasíte s tým, že sa budete správať zodpovedne a dôstojne voči iným užívateľom Portálu. Prijatím týchto podmienok súhlasíte s tým, že službu nebudete zneužívať na obťažovanie a urážanie iných užívateľov. Užívateľov, ktorí dokázateľne obťažovali ostatných užívateľov, či už formou odkazov, súkromných odkazov, alebo iným spôsobom, môže Prevádzkovateľ z Portálu kedykoľvek odstrániť.

Obsah

Ste v plnom rozsahu zodpovedný za obsah, ktorý umiestnite na Portál, vrátane, ale nie výlučne, fotografií, osobných údajov, rozhovorov, hodnotení, osobných správ – aj za následky obsahov. Prevádzkovateľ ako sprostredkovateľ informácií nie je zodpovedný za uverejnené informácie.

Protiprávne a neoprávnené činnosti pojmú v sebe napríklad – ale nie výlučne – nasledujúce:

 • Akákoľvek modifikácia, adaptácia alebo iná zmena časti Portálu;
 • Akákoľvek automatická aplikácia, vyhľadávače alebo iné aplikácie, s ktorými je Portál alebo jeho časť dosiahnuteľný alebo zmeniteľný;
 • Zhromaždenie informácií o ostatných členoch s neoprávneným cieľom (vrátane užívateľských mien a/alebo e-mailových adries);
 • Akákoľvek zmena, preformovanie, zostrojovanie časti Portálu;
 • Vytváranie užívateľských totožností automatickými spôsobmi alebo falošným, nečestným úmyslom;
 • Vytváranie nežiaducej elektronickej komunikácie a ďalej posielanie ako „spamu“, vytváranie a posielanie reťazových listov a iné vyrušovanie ostatných členov počas využívania Portálu;
 • Sprístupnenie materiálov tretej osoby bez súhlasu tretej osoby;
 • Sprístupnenie takých materiálov, ktoré zavádzajúcim spôsobom vyvolávajú dojem, že ich podporuje alebo schvaľuje Portál;
 • Sprístupnenie takých materiálov, ktoré urazia alebo narušia vlastnícke práva k duševnému dielu, práva k verejnosti, k súkromiu alebo iné vlastnícke práva, alebo zneužívajú tieto práva;
 • Odosielanie vírov, červov, trójskych koňov alebo iných deštruktívnych elementov;
 • Sprístupnenie takých materiálov, ktoré sú protiprávne alebo podporujú a povzbudzujú protiprávnu činnosť;
 • Uverejnenie falošných, zavádzajúcich informácií.

Zároveň súhlasíte, že:

 • budete dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri používaní Portálu vrátane zákona o ochrane osobných údajov,
 • nebudete sa vydávať za inú fyzickú alebo právnickú osobu, ani to nepravdivo tvrdiť, alebo akokoľvek inak nesprávne popisovať svoje spojenie s akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou,
 • nebudete využívať službu na ilegálne alebo nemorálne účely,
 • nebudete opakovane uverejňovať identický obsah a kontakt na seba,
 • nebudete uverejňovať obsah poškodzujúci dobré meno Prevádzkovateľa, inej fyzickej či právnickej osoby.

Súhlasíte a beriete na vedomie, že Prevádzkovateľ Portálu má právo bez oznámenia vymazať také materiály, ktoré vo výhradnej rozhodovacej právomoci uzná za protiprávne, nečestné, vyhrážajúce, urážajúce, ohovárajúce, obscénne alebo inak nevhodné, alebo tie, ktoré porušujú práva na duševné vlastníctvo iných osôb alebo iné vlastnícke práva, alebo ustanovenia zverejnené v týchto Všeobecných podmienkach používania. V týchto prípadoch môže Prevádzkovateľ bez upozornenia vymazať i celé konto užívateľa.

Vylúčenie ručenia

Prevádzkovateľ a jeho partnerské spoločnosti, dodávatelia, partneri, poradcovia, zástupcovia vylučujú akúkoľvek zodpovednosť za správnosť, obsah, úplnosť, oprávnenosť, spoľahlivosť, funkčnosť alebo prístupnosť umiestnených informácií alebo materiálov na Portáli.

Prevádzkovateľ vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie jednotlivých zaregistrovaných užívateľov.

Portál v sebe zahŕňa každý materiál a informáciu. Tu vyjadrené produkty a služby sú uverejnené „tak, ako sú“, bez ručenia.

Súhlasíte, že Portál budete využívať výlučne na vlastné riziko.

Odškodnenie

Súhlasíte s odškodnením Prevádzkovateľa v prípade nároku od každej tretej osoby, keď to súvisí s Vaším používaním Portálu alebo z toho pochádza, započítajúc pohľadávku rôzneho druhu, ďalej náklady pochádzajúce z hocijakého nároku, zo straty, škody, z právneho procesu, rozhodnutia, nákladov na obhajobu a súd. V týchto prípadoch  Vás Prevádzkovateľ písomne oboznámi o nároku, spore i postupe.

Právo na zmenu Všeobecných podmienok používania

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu, prípadne úplné pozastavenie služieb poskytovaných na Portáli bez predošlého upozornenia a z akéhokoľvek dôvodu. Za zmenu alebo zrušenie nie je Prevádzkovateľ zodpovedný voči Vám ani inej osobe.

Súhlasíte, aby Prevádzkovateľ Všeobecné podmienky používania kedykoľvek, podľa vlastného uváženia, jednostranne zmenil, s tým, že zmenené podmienky uverejní na Portáli. Ďalším stálym používaním Portálu súhlasíte zo zmenenými Všeobecnými podmienkami používania.

Pz.: Odporúčame Vám, aby ste si Všeobecné zmluvné podmienky pravidelne kontrolovali.

Oznámenia

Prevádzkovateľ Vám môže poslať oznámenia o prevádzke alebo o Všeobecných podmienkach používania formou listu, e-mailu alebo prostredníctvom oznámení umiestnených na tejto webstránke.

Užívatelia môžu pre komunikáciu s Prevádzkovateľom využiť tieto kontakty:

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

Školský portál

Heydukova 12 – 14

811 08 Bratislava

e-mail: info@skolskyportal.sk