1. ročník • Slovenský jazyk • Nácvik písania problémových hlások

1. ročník • Rozvoj reči • Problémové písmená

Cieľ

  • Utvrdzovanie a precvičovanie písaných a tlačených tvarov písmen abecedy.
  • Dôsledné precvičovanie spojení medzi tlačenými a písanými písmenami.

Obsahový štandard

  • Vedieť prepísať tlačený text do písanej podoby.
  • Tlačené a písané písmená abecedy.
  • Názvy písmen.
  • Tvary písaných malých a veľkých písmen abecedy.

Výkonový štandard

  • Žiak ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy.

Metodické pokyny 

  • Pred samotným písaním odporúčame krátke cvičenie zamerané na jemnú motoriku — krúživé pohyby zápästím, rozcvičenie prstov.
  • Žiaci môžu vymenovávať predmety, ktoré im pripomínajú dané tvary písmen, vymenovať slová začínajúce sa na dané písmeno.
  • Na tabuli môžu byť napísané rôzne písmená abecedy a žiaci hľadajú to písmeno, ktorému sa bude pracovný list venovať.

Stiahnite si dokument