2. ročník • Zvuková rovina jazyka • Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások

2. ročník • Zvuková rovina jazyka • Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások

Cieľ:

 • Rozvoj sluchového rozlišovania mäkkého a tvrdého vyslovovania slabík.
 • Osvojovanie gramatických pravidiel písania i, y v slovách.

Obsahový štandard

 • Mäkké spoluhlásky.
 • Výslovnosť a písanie i/í po mäkkých spoluhláskach v koreni domácich slov.
 • Tvrdé spoluhlásky.
 • Počítanie spamäti v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.

Výkonový štandard

 • Žiak správne vyslovuje mäkké spoluhlásky a vníma výslovnosť mäkkých spoluhlások.
 • Žiak prostredníctvom pravopisných cvičení verbalizuje a rozoznáva mäkké spoluhlásky.
 • Žiak správne vyslovuje tvrdé spoluhlásky.
 • Žiak v sluchovo-artikulačných cvičeniach rozoznáva mäkké a tvrdé spoluhlásky.
 • Žiak získava zručnosť pri písaní i/ í a y/ý v slovách, ktoré obsahujú tvrdé a mäkké spoluhlásky.

Metodické pokyny

 • Pri nácviku spájať zrakové a sluchové vnímanie s hmatom (využitie tvrdých a mäkkých kociek). Žiak pri opakovaní slova stláča príslušnú kocku.
 • Úlohy sú tvorené formou jednoduchých doplňovačiek. Ťažšie úlohy sú zamerané aj na porozumenie prečítaného, rozvoj slovnej zásoby.
 • Žiak pri pravopisných cvičeniach môže využívať tvrdé a mäkké karty so slabikami: di — dy, ti — ty, ni — ny, li — ly.

Stiahnite si dokument