3. a 4. ročník • Osvojenie pravopisu • Gramatický slovníček

1. ročník • Rozvoj reči • Problémové písmená

Cieľ

Vyrobiť si pomôcku na rýchlu orientáciu v gramatickom učive a pravopise. Naučiť sa samostatne ju používať.

Metodické pokyny 

Hlavnou úlohou gramatického slovníčka je poskytnúť stručný prehľad gramatického učiva a rýchlu orientáciu v pravopise. Deti ho môžu používať pri práci na hodinách, diktátoch, doplňovačkách a písomných prácach, ako aj pri domácej príprave. Preto ho potrebujú dobre poznať.

1. Dôležitá je samotná „výroba“ slovníčka, odporúčame, aby pri nej dieťa spolupracovalo s učiteľom. Môže si do neho dopisovať aj ďalšie veci podľa vlastnej potreby.

2. Sústreďte sa aj na nácvik „narábania“ so slovníčkom — kde a čo dieťa nájde a ako to má využiť.

3. Hlavne zo začiatku buďte pripravení dieťaťu pomôcť pri používaní na vyučovacích hodinách, ale aj pri samostatnej práci.

4. Jednotlivé prehľady gramatiky vlepujte do slovníčka postupne, podľa preberaného učiva.

Poznámka: Niektoré prehľady gramatiky obsahujú aj učivo, ktoré deti ešte nepreberali — tieto časti nechajte nevyfarbené, deti ich využijú vo vyšších ročníkoch.

Odporúčania na domáce precvičovanie

Trénovať orientáciu v slovníčku. Napr.: Nájdi stránku, kde sú pády podstatných mien. Opakovať si učivo: dieťa odpovedá na otázky pomocou slovníčka. Napr.: Ako sa pýtame na prídavné mená? (Listuje, hľadá…) Vypracovávať so slovníčkom domáce úlohy.

Stiahnite si dokument