3. ročník • Slovenský jazyk • Zvuková rovina jazyka • Vybrané slová

3. ročník • Slovenský jazyk • Zvuková rovina jazyka • Vybrané slová

Cieľ

Žiak ovláda vybrané slová po obojakých spoluhláskach b, p, m, v, r, z, s.

Žiak vie vybrané slová použiť v slovných spojenia a textoch.

Obsahový štandard

Obsah učiva spočíva v ovládaní vybraných slov po jednotlivých obojakých spoluhláskach okrem spoluhlásky f).

Pravopis vybraných slov a príbuzných slov.

Výkonový štandard

Žiak si postupne osvojuje pravopis vybraných slov.

Žiak vie, v ktorých slovách sa píše y, ý.

Žiak vie vybrané slová použiť nielen v izolovaných slovách, ale aj v iných slovných spojeniach, v textoch.

Metodické pokyny 

Je dôležité, aby žiak pochopil význam vybraných slov a vedel ich použiť a identifi kovať vo vetách.

Žiak vytvára vety s použitím vybraných slov, hľadá vybrané slová v texte.

V pracovných listoch si precvičuje písanie y/ý, i/í po obojakých spoluhláskach. Dopĺňa, vyhľadáva vhodnú samohlásku do slov, slovných spojení.

Lúšti krížovky, osemsmerovky,pexesá, zašifrované odkazy a pod.

Stiahnite si dokument