5. ročník • Hláskoslovie • Vybrané slová

Pohroma z konzervy

Pohroma z konzervy. A keby len to!

Čo to tak asi môže b_ť? Má to čudný pach a ešte čudnejšie to v_zerá... Ale ja to mám na m_ske. Domnievam sa teda, že b_ som to mal zjesť. Ach, do mačkopekla! To bude určite
nejaké nedorozumenie. A riadne! Okamžite si to musíme vyjasniť. Pretože ja, urodzený kocúr Winston Churchill, rozhodne nebudem žrať niečo, čo by nebolo hodné môjho fajnového
jazýčka. A ešte k tomu čosi také, čo som si neželal!

(Zdroj: Scheunemannová, F.: Winston. Kocúrova tajná misia.
Praha: Albatros, 2015, s. 7. ISBN 987-80-00-03888-9)

1.  Dokonči správne nasledujúcu vetu. Hlásky b, m, p, r, s, v, z, f nazývame

Odpoveď:____________________________________________________________________

 


2.  Označ možnosť, v ktorej sú v správnom poradí uvedené chýbajúce hlásky i/y zo zvýraznenej časti ukážky 1.

A  i, y, i, y
B  i, y, y, i
C  y, y, i, i
D  y, y, i, y


3.  Slová, v ktorých po hláskach b, m, p, r, s, v, z, f píšeme ypsilon, nazývame

A  odvodené slová.
B  príbuzné slová.
C  vybrané slová.
D základové slová.


4.  Vypíš z ukážky 1 slovo, ktoré je príbuzné k slovu jazyk.

Odpoveď:____________________________________________________________________


5.  Ktorá možnosť nepatrí medzi ostatné?

A  kopyto, rytier, osýpky, zlozvyk
B  nádych, kuchyňa, vzlyk, tykadlo
mydlo, ryha, pytliak, bydlisko
pýr, kobyla, myseľ, sýkorka


 

Stiahnite si dokument