3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
72

Dobrý deň chcela by som sa spýtať do kedy od nástupu do zamestnania treba začať adaptačné vzdelávanie a či je potrebné oň požiadať žiadosťou o adaptačné vzdelávanie. Môže byť adaptačné vzdelávanie aj v skúšobnej dobe? Môže byť uvádzajúcim učiteľom aj riaditeľ školy?

ala99
72

Adaptačné vzdelávanie je vhodné začať ihneď po nástupe do pracovného pomeru ako PZ alebo OZ, zákon nestanovuje podať žiadosť, ale môže sa podať, riaditeľ školy by mal sám navrhnúť, aby ste absolvovali adaptačné vzdelávanie pri prvom nástupe do pedagogickej alebo odbornej praxe aj riaditeľ môže byť uvádzajúcim učiteľom, samozrejme, že musí mať 1. atestáciu.

§ 28 zákona 317/2009 v znení neskorších predpisov

Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec

(1) Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a začínajúci odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca. V škole alebo v školskom zariadení, v ktorom nie je pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou, uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca zabezpečí riaditeľ po dohode s riaditeľom inej školy alebo s riaditeľom iného školského zariadenia, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou.

(2) Uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom na neplnoorganizovanej základnej škole42a) môže byť na základe požiadania riaditeľa školy učiteľ kontinuálneho vzdelávania. Táto činnosť sa považuje za priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa kontinuálneho vzdelávania.42b) Finančné náklady spojené s touto činnosťou uhrádza jeho zamestnávateľ.

(3) Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť; v osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky,43) rodičovskej dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti44) trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu predĺži.

(4) Začínajúci pedagogický zamestnanec môže vykonávať špecializovanú činnosť triedneho učiteľa najviac v jednej triede.

317_2009
#odpoved

Dobrý deň pani Jókaiová,
plne súhlasím s predchádzajúcou odpoveďou a citáciou zákona. Ešte Vám dodám, že na základe praxe a dobrých mravov, by malo začať adaptačné už počas skúšobnej doby, zvyšok súhlasí s predchádzajúcou odpoveďou a bližšie informácie k adaptačnému vzd. nájdete aj tu:
http://bit.ly/2ifommt