9. ročník• Náuka o slove • Členenie slovnej zásoby

Penny Johnsonová: Kupované domáce úlohy

Je veľmi ľahké predstierať, že domácu úlohu si vypracoval sám. Na internete možno nájsť veľa informácií. Existujú dokonca aj webové stránky, kde si môžeš kúpiť esej a odovzdať ju ako vlastnú prácu. Asi si povieš, že na jednej domácej úlohe nezáleží, ale aj tak podvádzaš.

Ešte vážnejšia situácia nastane vtedy, ak vďaka cudzej práci dokončíš školu alebo ti na vysokej škole udelia titul. Vydávanie myšlienok iných ľudí za vlastné sa nazýva plagiátorstvo. 

Ak si domácu úlohu skopíroval z webovej stránky, väčšina učiteľov to odhalí. Každý človek píše vlastným štýlom a pravdepodobnosť, že ten tvoj sa bude zhodovať so štýlom autora, je veľmi malá. Učiteľa sa zmocní podozrenie aj vtedy, ak práca bude nápadne dobrá. Mnohé
univerzity používajú soft vér, ktorý porovná tvoj text s informáciami dostupnými na internete a upozorní na možný prípad plagiátorstva.

1. Ktoré tvrdenie o ukážke 1 je pravdivé?

A Uplatňuje sa v nej umelecký jazykový štýl.
B Prevláda v nej opisný slohový postup.
C V jej nadpise sa nachádza spojovník.
D Bola prevzatá zo slovenských novín.


2. Ktorý frazeologizmus nevystihuje žiadnu myšlienku z posledného odseku ukážky 1?

A Vtáka poznať po perí a človeka po reči.
B Lož má krátke nohy.
C Na každú dieru sa záplata nájde.
D Nechváľ sa cudzím perím.


3. V ktorom druhu slovníka by si si overil význam slova plagiátorstvo?

A v pravopisnom slovníku
B v slovníku cudzích slov
C v synonymickom slovníku
D vo frazeologickom slovníku


4. Ktorým slovotvorným postupom vzniklo zvýraznené slovo v slovnom spojení z webovej stránky?

A skladaním
B B spájaním
C odvodzovaním
D skracovaním


5. V ktorej možnosti je uvedený slovotvorný základ slova používajú?

A použí-
B -užívať
C -užív-
D -užívaj-

Stiahnite si dokument