4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ucitel123456789...
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň.

Od februára 2024 som zaradený ako začínajúci ped. zamestnanec a som zaradený do adaptačného vzdelávania.

Program adaptačného vzdelávania mi bol vypracovaný a rozvrhnutý na 10 mesiacov /v čase letných prázdnin v pláne nemám žiadne úlohy/, s termínom ukončenia JANUÁR 2024.
Chcel by som sa opýtať, či je možné tento program po vzájomnej dohode so zamestnávateľom skrátiť a ciele splniť do 30.6.2024, teda dĺžka adaptačného vzdelávania by bola 5 mesiacov.

Zákon o ped. a odbor. zamest. (138/2019 Z.z.) v paragrafe 31 ods. 2 stanovuje len maximálnu dĺžku trvania adaptačného vzdelávania: ,, ... je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie najneskôr do dvoch rokov od nástupu do prvého pracovného pomeru ..."
Aj z praxe je mi známe, že rôzne školy a rôzni kolegovia učitelia majú dĺžku adaptačného vzdelávania rôznu.

Zásadnou otázkou teda je, či môže byť program a dĺžka adaptačného vzdelávania prehodnotená a môže sa ukončiť skôr ako bolo pôvodne plánované, vzhľadom na to, že zákon nestanovuje minimálnu dĺžku (už aktuálne neplatná vyhláška stanovovala minimálnu dĺžku adaptačného vzdelávania na 3 mesiace (paragraf 5, odek 3, vyhlášky 445/2009 Z. z., link: ( https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/445/vyhlasene_znenie.... )

Ďakujem za pozornosť.

ucitel123456789...
AV

Dopĺňam zo stanoviska Slovenskej komory učiteľov, strana 18, bod 99:
( link https://sku.sk/wp-content/uploads/2021/09/Pracovny-poriadok-v-skolstve-o... )

99. Môže byť adaptačné vzdelávanie na základe hodnotenia uvádzajúceho zamestnanca ukončené skôr
alebo predĺžené?

Môže byť ukončené skôr na základe odporúčania uvádzajúceho zamestnanca, trvá však najviac dva
roky od nástupu do prvého zamestnania. V prípade nesúhlasu s hodnotením uvádzajúceho
zamestnanca sa obráti na priameho nadriadeného, ktorého hodnotenie je záväzné pre ukončenie
adaptačného vzdelávania.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,
ja nie som kompetentná sa vyjadrovať k dĺžke Vášho adaptačného vzdelávania, pretože v prvom rade to závisí od riaditeľa, uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a pod. Nemyslím si, že by ste mali Vaše adaptačné vzdelávanie regulovať podľa Vašich predstáv. Všetko, čo uvádzate je pravdivé, avšak s otázkou sa obráťte na riaditeľa. Iba podotýkam, že uvádzate : "Program adaptačného vzdelávania mi bol vypracovaný a rozvrhnutý na 10 mesiacov /v čase letných prázdnin v pláne nemám žiadne úlohy/, s termínom ukončenia JANUÁR 2024."

ucitel123456789...
Adaptačné vzdelávanie

Ďakujem za odpoveď.

Len doplním, že tou kľúčovou otázkou nie sú moje predstavy, ale či je akceptovateľná možnosť, aby adaptačné vzdelávanie bolo možné ukončiť skôr, ako predpokladaný termín jeho ukončenia. Ďakujem za Váš názor a ak to správne čítam, tak zákonná prekážka tam nie je a finálne rozhodnutie je na strane školy (riaditeľ, uvádzajúci učiteľ).