Pohovor počas korony?

PERSONALISTIKA

Autorka článku:  Mgr. Hilda Dudáková, špecialista na pracovnoprávne vzťahy, odmeňovanie PZ, OZ a NPZ

Pre vedenie škôl alebo školského zariadenia - celkom tvrdý oriešok. Vybrať toho najlepšieho zamestnanca nie je vôbec jednoduché. Navyše, pandémia priniesla nové podmienky, ktoré ovplyvnili aj spôsob realizácie pohovoru – z prezenčnej na online. 

Po doručení žiadosti o prijatie do pracovného pomeru čaká zamestnanec na informáciu, kedy a kým spôsobom bude prebiehať pohovor. Výber vhodného zamestnanca je nie len samotný osobný pohovor ale  proces, ktorý zahŕňa rad spolu súvisiacich/na seba nadväzujúcich činností. Nasledujúci materiál vám poskytne návody ako zvládnuť pohovor hladko, či už na strane zamestnávateľa i budúceho zamestnanca v tejto zaťažkávacej pandemickej situácii.

Zamestnávateľ nie je povinný všetkých uchádzačov, ktorí zaslali svoje žiadosti, pozvať na osobný pohovor?

Ako sme už zdôraznili, výberový proces je sled na seba nadväzujúcich činností, ktorý vedie k výberu správneho kandidáta na voľné pracovné miesto. Tento proces však má svoju architektúru, jednotlivé fázy či kroky.

Aký je teda odporúčaný postup pri výbere kandidáta na voľné pracovné miesto?

Pri výbere zisťujeme a posudzujeme predpoklady uchádzačov o pracovné miesto. Prvým krokom je štúdium, odborné posúdenie a selekcia vyžadovaných dokumentov, spravidla životopisu, dokladov o vzdelaní a pod. To znamená, že všetky životopisy poverená osoba (alebo poverené osoby) zamestnávateľa, (ktorou je spravidla skúsená personalistka), pozorne preštuduje.  Ak uchádzač napríklad o pracovné miesto učiteľa prvého stupňa základnej školy nespĺňa požadovaný stupeň vzdelania, alebo učiteľ nespĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie inzerovaného predmetu, zamestnávateľ vylúči tohto uchádzača a odmietne ho. Skrátka v prvom kroku všetky doručené životopisy, doklady o vzdelaní a vyžadované dokumenty sa preštudujú a tie, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky, sa vyraďujú. Následne kandidátovi sa oznámi zamietavá odpoveď o nezaradení na osobný pohovor a dôvod zamietnutia.

Po posúdení predložených dokumentov druhým krokom môže byť realizácia predbežného telefonického rozhovor s uchádzačom. V tejto fáze je možné upresniť niektoré informácie , overiť si niektoré skutočnosti a zároveň informovať uchádzača že bude pozvaný na osobný individuálny rozhovor a o jeho termíne.Tretí krok je samotný  osobný/pracovný pohovor.

Na osobný pracovný pohovor teda zamestnávateľ pozve tých uchádzačov, ktorí boli úspešní v posúdení dokumentov prípadne pri telefonickom rozhovore, ak sa realizoval. Aké sú základné zásady úspešného vedenia osobného pohovoru?

Na zvládnutie pracovného osobného/individuálneho  pohovoru musia byť dostatočne pripravení aj zamestnanci zamestnávateľa poverení vedením osobného pohovoru. Pracovný pohovor musí byť vedený spravodlivo a objektívne voči všetkým uchádzačom rovnako  a s uchádzačmi sa musí zaobchádzať úctivo.  Kľúčom k profesionálnemu a efektívnemu vedeniu štruktúrovaného pohovoru a kladeniu relevantných otázok je príprava. Na pohovor má byť vyhradený dostatočný časový priestor. Privítanie uchádzača byť samozrejmosťou. Nemenej dôležité je vytvorenie a udržanie dobrej atmosféry,  atmosféry dôvery pre komunikáciu. Je vhodné viesť štruktúrovaný rozhovor, kde sú otázky vopred pripravené, to však nevylučuje možnosť kladenia ďalších doplňujúcich  a objasňujúcich otázok. Taktiež sa odporúča používať jednoduché a otvorené otázky, menej používať zatvorené otázky. Otázky majú byť kladené nezaujatým spôsobom. Je potrebné poskytnúť priestor  aj uchádzačovi na doplnenie ďalších informácií resp. dať mu príležitosť pýtať sa. V závere pracovného pohovoru zamestnávateľ informuje uchádzača, kedy približne dostane informáciu o výsledku pohovoru, resp. o rozhodnutí zamestnávateľa.

Počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu, a vzhľadom na opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa výrazne sťažila alebo sa úplne znemožnila možnosť vykonanie osobného pohovoru. Ako sa zmenila komunikácia vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie v školstve?

Opatrenia boli vydané a prispôsobené vždy k aktuálnej pandemickej situácii. Určitý čas prevádzka školy bola celkom uzatvorená, postupne sa brány školy otvárali pre počet detí päť plus jeden učiteľ, pre prvý stupeň základnej školy a následne podľa aktuálnej epidemiologickej situácie výchovnovzdelávacia činnosť sa postupne obnovuje prezenčnou formou. Školy zabezpečovali dištančné vzdelávanie buď z priestorov školy alebo z domácnosti učiteľa. Počas obdobia keď bolo povolené zhromažďovať sa do šesť ľudí v miestnosti, osobný pohor sa mohol uskutočniť aj v priestoroch školy, samozrejme za dodržanie prísnych hygienických opatrení a aktuálnych nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pri obsadzovaní voľného miesta napríklad učiteľa nejde o klasické výberové konanie, ako ho poznáme v prípade obsadzovania funkcie riaditeľa školy, teda pri výbere zamestnanca sa nezhromažďuje veľká skupina členov výberovej komisie. Pri výbere zamestnanca spravidla je prítomný riaditeľ školy a personalista, preto osobný pohovor vo výnimočných prípadoch, mohol byť realizovaný prezenčne, samozrejme za dodržanie nariadených prísnych hygienických opatrení. Samozrejme po sprísnení protiepidemiologických opatrení zamestnávateľ bol nútený hľadať alternatívne riešenia. Ak zo školy odišla napríklad mzdárka, riaditeľ školy musel na vzniknutú situáciu reagovať a hľadať adekvátnu náhradu, veď zamestnanci nemôžu byť bez výplaty. Osobný pohovor sa premiestnil do  online platformy, formou video pohovorov. Online pohovor si vyžaduje dôslednejšiu prípravu aj zo strany zamestnávateľa. Štruktúra rozhovoru má byť vopred pripravená. Je vhodné vopred vyskúšať internetové pripojenie, kameru, mikrofón, teda uistiť sa, že technické zariadenie funguje.

Online pohovor je alternatívnym riešením osobného pohovoru. Aké sú jeho najväčšie nevýhody?

Najväčšou nevýhodou online rozhovoru je chýbajúca neverbálna komunikácia, ktorá hrá veľmi dôležitú rolu. Pri online rozhovore je sledovanie neverbálnych prvkov komunikácie, tzv. reči tela,  výrazne sťažené. Takto zamestnávateľovi môžu uniknúť niektoré detaily, ktoré by si viac všímal, alebo boli by viac čitateľné pri osobnom pohovore.

Aj napriek sťaženej situácii pri nepodceňovaní a dodržaní štandardných postupov procesu výberu zamestnanca, zamestnávateľ môže vybrať vhodného kandidáta a uzatvoriť s ním pracovný pomer.