6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Anna Vaňo
Anna

dobrý deň
chcela by som sa opýtať do pracovného pomeru sme prijali učiteľku MŠ - ukončenú má vysokú školu: Bc. v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v programe pred a elem. pedag. sociálne znevýhodnených skupín
Mgr. odbor - učiteľstvo a pedagogické vedy v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Počas adaptačného vzdelávania by som ju zaradila do 6 platovej triedy a po ukončení vzdelávania do 7. platovej triedy.?

Maria Pavlikova
Anna

V prípade Vašej učiteľky je rozhodujúce, kedy ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a kedy ste ju prijali do pracovného pomeru. Keďže konkrétne údaje neuvádzate, je mi ťažko odpovedať. Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. V uvedenej vyhláške sú vzdelania zoradené podľa rokov ukončenia a na základe toho sa posudzuje kvalifikovanosť.

Anna Vaňo
zaradenie zamestnanca

Dobrý deň, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončila 15.6.2020 a do pracovného pomeru ju prijímame od 1.3.2021

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. V 1. bode je uvedený odbor učiteľstvo a pedagogické vedy a študijný program učiteľský zameraný na predškolskú pedagogiku. Tento program Vaša učiteľka nemá. Má študijný program zameraný na primárne vzdelávanie, ktorý je uvedený v spomínanej prílohe v II. časti v 1. bode, ktorý je kvalifikačný predpoklad pre učiteľku prvého stupňa základnej školy. Keby uvedené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ukončila do 31.08.2019, tak by bola kvalifikovaná na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa Prílohy č. 1, I. diel, I. časti, Oddiel A, 3. bod a bola by zaradená v 7.platovej triede. Vašom prípade, pani učiteľke dáte podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov splniť kvalifikačný predpoklad, ktorým je rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 7. platovej triedy s uplatnením § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z., ale podmienku musí splniť. V opačnom prípade po štyroch rokoch sa vráti do 6. platovej triedy. Podmienka štyri roky sa počíta od prvého pracovného pomeru v školstve, nielen vo Vašej škole bez ohľadu, či mala danú podmienku alebo nie.

Anna Vaňo
zaradenie zamestnanca

ešte sa chcem opýtať ak povie že túto podmienku nesplní lebo o to nemá záujem môžem ju od začiatku nechať v 6. platovej triede ? alebo ju musím zaradiť po dokončení adaptačného vzdelávania do 7. a až po 4 rokoch do 6 ?

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Zákon č. 138/2019 v § 83 ods. 1 umožňuje pedagogickému zamestnancovi možnosť doplniť si vzdelanie a podľa ods. 4 pre zamestnávateľa považovať ho za kvalifikovaného. Presne tak ako som Vám to napísala v predchádzajúcej odpovedi, musíte využiť tieto zákonné ustanovenia a oznámiť to zamestnancovi písomne a po uplynutí lehoty konať tak, aká bude skutočnosť.