2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
annajohanidesov...
Atestácia

Vedúci pedagogický zamestnanec musí spĺňať predpoklady podľa §34 zákona 317/2009. Môže byť po 01.01. 2017 1. kvalifikačná skúška náhradou za 1. atestáciu. Spĺňa pedagogický zamestnanec s 1. kvalifikačnou skúškou kvalifikačné predpoklady vedúceho ped. zamestnanca.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia

Podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej päť rokov pedagogickej praxe a vykonal prvú kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/19996 Z. z., sa od 1. novembra 2009 považuije za pedagogického zamestnanca s prvou atestáciou v súlade s § 49 ods. 7 uvedeného zákona. Ak do 31. 10. 2009 pedagogický zamestnanec vykonal 1. kvalifikačnú skúšku alebo získal jej náhradu podľa § 9 vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. spĺňa predpoklady na výkon vedúcej pozície. Samozrejme za podmienky, že spĺňa kvalifikačné predpoklady dané jednak zákonom č. 317/2009 Z. z. a vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre svoju činnosť.