2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zstvrch
atestačná skúška

Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať ako je to z poskytovaním voľna na vykonanie prvej atestácie. Pracovníkovi sme podľa zákona 317/2009 poskytli voľno z náhradou mzdy podla § 54 na kontinuálne vzdelávanie.
(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi
patrí pracovné voľno s náhradou funkčného
platu v rozsahu
Teraz sa prihlásil na prvú atestačnú skúšku. Riaditeľ prihlasku na vykonanie atestácie podpísal .Názov vzdelávacieho programu je:" Edukačná príprava pedag. a odbor. zamestnanca na vykonanie prvej atestácie".
Zaujíma ma či to bude voľno z náhradou mzdy alebo nie,lebo z 317/2009 §54 od.3 hovorí:3) Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický
zamestnanec alebo odborný zamestnanec za podmienok určených riaditeľom. Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ spravidla na dobu, keď je obmedzená
alebo prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia.
Ďakujeme.

Maria Pavlikova
Atestačná skúška

Podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. pedagogickému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní a podľa písm. b) ďalších päť dní na prípravu a vykonanie atestácie. Toto pracovné voľno sa poskytuje v súlade so zákonom s náhradou funkčného platu. Riaditeľ nemôže zákonný nárok meniť, pretože v zákone je uvedené, že pracovné voľno PATRÍ S NÁHRADOU FUNKČNÉHO PLATU. Samozrejme, že pracovné voľno si zamestnanec čerpá so súhlasom riaditeľa.