Bezpečne na cestách

Júnová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť.

Moja rodina

Vzdelávacia oblasť

Človek a svet práce

Vzdeávacia podoblasť

Dopravná výchova

Výkonový štandard:

  • Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.
  • Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov cestnej premávky týkajúce sa chodcov.

Úlohy:

ul>

  • Pozri sa na obrázok. Kto sa môže pohnúť? Auto, cyklista alebo chodci na priechode?
  • Na semafore pri priechode pre chodcov vyfarbi svetlo tou farbou, kedy chodec môže vstúpiť na cestu. Poznáš aj priechody pre chodcov, kde nie je svetelné zariadenie? Kam sa najskôr pozrieš pri takomto priechode? Pozrieš sa najskôr vpravo a potom vľavo, alebo opačne? Utvrdia si, že vždy sa treba pozrieť najskôr vľavo a potom vpravo a opäť vľavo.
  • Ďalej diskutujú o rozdieloch medzi chodníkom a cestou. Zakrúžkuj chodca, ktorý nejde po chodníku správne. Učiteľ diskutuje s deťmi o pravidle vyhýbania sa po chodníku – chodenie vpravo.
  • Pozri sa na tú časť obrázku, kde je chodník, po ktorom idú deti. Hrozí niektorému dieťaťu nebezpečenstvo? Rozvíja sa diskusia o tom, že nestrkáme ruky do plotov, nevieme, kedy nás môže pohryznúť pes.

Cieľ aktivity:

  • Oboznámiť sa s pravidlami chodca na chodníku a s pravidlami chodca, ako správne prechádzať cez cestu.

Stiahnite si dokument