Čo dokáže materiál?

Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a spoločnosť

Čo dokáže materiál?

Vzdelávacia oblasť:

Človek a svet práce

Podoblasť:

Materiály a ich vlastnosti

Výkonový štandard:

Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti.

Cieľ aktivity:

Porovnať vlastnosti materiálov, ktoré upravil človek.

Pomôcky:

Papier, plast, kov, textil, guma.

Pokyny k aktivite:

Úlohou detí je porovnať vlastnosti uvedených materiálov – človekom upravených materiálov. Zmení sa skúmaný predmet (materiál), ako ho – stláčame v rukách; postriháme nožnicami; hodíme na zem; na dlhý čas namočíme do vody; necháme dlho vonku? Všetky materiály otestujeme, zistenia zaznamenáme – ak sa vlastnosti materiálu (predmet) nezmenili, dáme krížik, ak sa zmenili, dáme značku súhlasu - háčika. Na záver vlastnosti materiálov vzájomne porovnáme.

Úlohy pre deti:

1. Urobte pokusy s rôznymi materiálmi podľa návodu, dospelý deťom pomáha.
2. Výsledky zistení zaznačte do tabuľky. Ak zmenia vlastnosť, nakreslite krížik. Ak nie, kvačku.
3. Porovnajte vlastnosti uvedených materiálov. Zmenil sa skúmaný predmet (materiál)? Ako?

Stiahnite si dokument