Dokresľovanie

Januárová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce.

DOKRESĽOVANIE

Vzdelávacia oblasť

Človek a svet práce

Podoblasť

Konštruovanie

Výkonový štandard:

  • Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet.

Cieľ aktivity:

  • Na základe predlohy dokresliť obrázok.

Úloha:

Dokresliť jednotlivé obrazce presne podľa predlohy, s dodržaním nielen tvarov, ale aj farieb.

Stiahnite si dokument