9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mona
DPŠ

Píšem svoju otázku do samostatneho prispevku.
Mám ukončenú FHV, katedra: európske kultúrne štúdia, odbor cudzie jazyky a kultúry, štátna skúška anglické kultúrne štúdia. Na to aby som bola kvalifikovaná učiteľka ang.jazyka si musím spraviť všeobecnú štátnicu na jazykovej škole a k tomu ešte aj pedag.minimum.

Podľa vyhlášky na kvalifikované učenie anglického jazyka stačí VŠ vzdelanie druhého stupňa+ štátnica na jazykovke. Všeobecnú štátnicu na jazykovke si v máji spravím. Prečo si teda musím robiť ešte aj DPŠ? nedá sa to tak, že teraz som teda nekvalifikovaná a v máji si urobím štátnicu, a od sept. by som bola kvalifikovaná aj bez toho DPŠ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
DPŠ

Pre posúdenie plnenia kvalifikačných predpokladov na vyučovanie cudzieho jazyka sú vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. uvedené viaceré varianty. Pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa nepedagogickom sa vyžaduje štátnica z jazyka a nevyžaduje sa DPŠ. Napr. ekonomická univerzita, žilinská univerzita, univerzita Mateja Bela atď. Pri všetkých uvedených a aj iných vzdelaniach druhého stupňa nepedagogických a bez štátnych skúšok z jazyka sa vyžaduje štátna jazyková skúška z nejakého cudzieho jazyka vykonaná na jazykovej škole. Nevyžaduje sa DPŠ, pretože absolvent by získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov, ktoré boli vykonané ako štátne skúšky, nie na jazyk, pretože DPŠ má nadväzovať na vykonané štátne skúšky. Váš prípad je špecifický a odlišuje sa od ostatných otázok, týkajúcich sa plnenia kvalifikačných predpokladov na vyučovanie cudzieho jazyka. Vy máte vysokoškolsé vzdelanie druhého stupňa nepedagogické, ale jazykové, Vy získate DPŠ na vyučovanie jazyka. Určitou alternatívou by bola aj štátna jazyková skúška bez DPŠ. V súčasnosti vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. stále uvádza určité výnimky a kombinácie štúdii pri cudzích jazykoch, ale to nemusí byť trvale. Vaša škola a DPŠ sa mi zdá vhodnejšia ako Vaša škola a jazyková škúška, ale myslím, že obidve varianty sú prípustné. Po ukončení adaptačného vzdelania môžete byť zaradená do 10. platovej triedy v oboch alternatívach.

NIKOLA
zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer, mam ukončenú VŠ odbor sociálna práca v romskych komunitách, DPŠ a špeciálnu pedagogiku - pedagogika mentálne postihnutých - štátnice som mala zo všetkých predmetov, ktoré sa učia na špeciálnej škole. Učím na ŠZŠ všetkY predmety v 7. ročníku. V akej triede mám byť zaradená.V školstve pracujem 24 rokov. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Spĺňate kvalifikačné predpoklady na výchovnovzdelávaciu činnosť v špeciálnych školách a môžete byť zaradená do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva. Na posúdenie zaradenia do vyššej platovej triedy je potrebné uviesť dátumy ukončenia štúdia, hlavne špeciálnej pedagogiky, pedagogickú prax k 31. 10. 2009, odkedy pracujete v školstve a odkedy v špeciálnom školstve, či Vám bola uznaná náhrada prvej kvalifikačnej skúšky a pod. Čím neúplnejšia otázka, tým ťažšia odpoveď.

NIKOLA
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a dopľňam ďalšie informácie. VŠ - UKF Nitra - sociálna práca v rómskych komunitách som ukončila v máji 2009 (št. predmety - okrem iných aj rómska kultúra, romológia), DPŠ -UKF Nitra ukončené jún 2011, špeciálna pedagogika -- pedagogika mentálne postihnutých - UK Bratislava - ukončené august 2012 (2. ročník DPŠ a 1. ročník ŠP som študovala naraz v tom istom školskom roku). K 31.10.2009 som mala v školstve odpracovaných 20 rokov. V školstve pracujem od roku 1987 (medzitým som bola aj na materskej dovolenke). V tom istom roku som nastúpila na vtedajšiu osobitnú školu. Po materskej dovolenke som v roku 1996 nastúpila na ŠZŠ, kde pracujem do dnešného dňa. Túto školu navštevuje 100% rómskych žiakov. Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky mi nebola uznaná. Po skončení špeciálnej pedagogiky ma pani riaditeľa zaradila do 10. platovej triedy a od tohto mesiaca (november 2013) ma znova zaradila do 9. platovej triedy z dovodu, že vraj nemám predmet. Pričom by som mohla využiť rómsky jazyk, históriu Rómov a romológiu. Ak dobre viem,absolvent aj dvojročného rozširujúce štúdia špeciálnej pedagogiky - pedagogika mentálne postihnutých, je sposobilý uplatniť sa ako kvalifikovaný učiteľ v školách a zariadeniach pre mentálne postihnutých pre všetky predmety v plnom rozsahu v špeciálnych základných školách (špeciálnych triedach)pre mentálne postihnutých.Veľmi pekne Vám ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vždy je lepšie vidieť vysvedčenie ako len teoreticky vysvetľovať. Vo Vašom prípade došlo pravdepodobne k nedorozumeniu. V roku 2013 nevznikol žiaden zákonný dôvod na prehodnotenie Vášho zaradenia. Vysokoškolské vzdelanie v odbore sociálna práca nie je plnením kvalifikačných predpokladov na výchovnovzdelávaciu činnosť v špeciálnych školách, ale uvádzate, že máte špeciálnu pedagogiku, Ak po 20 rokoch riaditeľ školy zistil, že nie ste kvalifikovaná, žiadajte vysvetlenie od riaditeľa aj s uvedením paragrafov, ktoré porušujete, resp. na základe čoho ste boli doteraz v 10. platovej triede a preradil Vás do 9.platovej triedy. Ak nie ste dnes kvalifikovaná, tak ste neboli kvalifikovaná nikdy a prečo Vás za 20 rokov na to neupozornil. Žiadajte zaradenie naspäť do 10. platovej triedy, pracovná trieda dva.

NIKOLA
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď, ktorá ma veľmi potešila. Ale aj napriek tomu, moja pani riaditeľka trvá na tom, že som nekvalifikovaná. Takže moja VŠ - 2. stupeň - sociálna práca + DPŠ + špeciálna pedagogika (pedagogika mentálne postihnutých) mi nestačí na to, aby som bola kvalifikovaná na špeciálnej základnej škole. Podľa pani riaditeľky, kvalifikovaná budem vtedy, ak pojdem ešte študovať 5. ročné štúdium na VŠ -špeciálna pedagogika (pedagogika mentálne postihnutých). Neviem čo ďalej. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Je pravdou, ako som uviedla, že sociálna práca nie je plnením kvalifikačných predpokladov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v špeciálnej škole. Päťročné štúdium špeciálnej pedagogiky snáď nepotrebujete, veď špeciálnopedagogickú spôsobilosť máte. Skôr sa priklánam k názoru, že by ste mali absolvovať rozširujúce štúdium nejakého predmetu, ktorý sa vyučuje na špeciálnej (základnej) škole. Potom by to bolo úplne v poriadku. Znova sa spýtam, prečo ste boli zaradená v 10. platovej triede a akým okamihom Vás preradili do 9. platovej triedy. Ak nie ste kvalifikovaná dnes, neboli ste kvalifikovaná ani doteraz. Možno chýba nejaká informácia, pretože mám skúsenosti, keď sa dve strany pýtajú na rovnaký problém, často sa stane, že sa pýtajú úplne inak a vždy dajú do popredia inú skutočnosť.

NIKOLA
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, do 10. platovej triedy som bola zaradená hneď ako som ukončila pedagogiku mentálne postihnutých (ukončila som august 2012 a zaradená som bola od septembra 2012). Do 9. platovej triedy ma preradila riad.na základe nejakej finančnej kontroly. Ďakujem za odpoveď.