1 príspevok / 0 nový
Alena Martonova
DPŠ

Prosím Vás o informáciu, kde je možné v akademickom roku 2016/2017 absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium v odbore pedagogika, vychovávateľstvo. Mam ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore etika, študijný program aplikovaná etika (neučiteľský smer)na FF UMB v Banskej Bystrici. Vzhľadom k tomu, že pracujem ako vychovávateľka v detskom domove v Košiciach, potrebujem si doplniť pedagogickú spôsobilosť podľa zákona 317/2009 o pedag. zamestnancoch.Ďakujem za odpoveď.