9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Annina
DPŠ a pracove voľno

Dobrý deň p. Pavliková, má zamestnanec, ktorý ma ukončené VŠ - Ing. nárok na vykonanie DPŠ pracovné (študíjne) voľno? Podľa zákona 317/2009, §54 má PZ nárok len na: a) kontinuálne vzdelávanie, b) na vykonanie atestácie (I.II) a c) funkčné vzdelávanie.
Ďakujem za Vašu odpoveď.
Anna

Maria Pavlikova
DPŠ a pracovné voľno

Zamestnanec, ktorý nespĺňa pedagogickú spôsobilosť má právo podľa § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. toto vzdelávanie absolvovať počas pracovného pomeru do dvoch rokov začať a do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve ukončiť. Je to jeho povinnosť a nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy mu nevzniká.

shreky
Čerpanie náhradného voľna v čase prázdnin

Pani Pavlíková,
prosím Vás o usmernenie k čerpaniu náhradného voľna za prácu nadčas počas vedľajších a hlavných prázdnin.
Citujem čl.15, bod 10. nášho školského pracovného poriadku: "Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení sa poskytuje náhradné voľno nasledovným spôsobom. V období, keď si PZ bude čerpať náhradné voľno, sa jeho základný úväzok stanovený osobitným predpisom6) znižuje o počet hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá (usmernenie MŠ SR zo dňa 29.12.2009 k práci nadčas a poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas zamestnancom škôl a školských zariadení zverejnené na www.minedu.sk). Takýmto spôsobom sa PZ poskytuje náhradné voľno aj v čase vedľajších prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín PZ (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na príslušný polrok školského roka, resp. na príslušný školský rok"
Na našej škole si čerpáme 7,5 hod náhradného voľna za nadčasovú prácu. Je toto čerpanie v súlade s našim pracovným poriadkom?
Ďakujem za odpoveď, Shreky

Maria Pavlikova
Čerpanie náhradného voľna v čase prázdnin

Nerozumiem otázke

shreky
Čerpanie náhradného voľna v čase prázdnin

Pani Pavlíková,
v pracovnom poriadku máme stanovený pevný pracovný čas (7:50 - 12:50).
Vedenie školy nám z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov za zastupované hodiny (nadčasová práca) poskytuje náhradné voľno (neeviduje sa, či je hodina odučená odborne alebo neodborne). Podľa čl. 15 bod 10. nášho školského poriadku a podľa usmernenia MŠ SR by mal PZ čerpať NV v čase vedľajších a hlavných prázdnin postupom rovnakým ako v čase školského vyučovania.
Pred pár rokmi sme za zastupovanú hodinu dostali plat zvýšený o 30%. Dnes za zastupovanú hodinu dostaneme NV. Jeho čerpanie počas vyučovacieho dňa je uplatňované takto: ak má pedagóg v danom dni vyučovaciu povinnosť 5 hodín, uplatní si v daný deň 5 hodín NV. Ak má v daný deň vyučovaciu povinnosť 7 hodín, čerpá si 7 hodín NV.
Moja otázka: Základný úväzok pedagogického zamestnanca SŠ je 22 hodín týždenne, čo je v priemere 4,4 hodiny denne, čiže na 1 deň voľna by mal PZ čerpať cca 4,5 hod NV. Môže zamestnávateľ od pedagóga vyžadovať v čase prázdnin za 1 deň voľna 7,5 hod NV, ktoré získal zastupovaním?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Čerpanie náhradného voľna v čase prázdnin

Náhradné voľno za prácu nadčas má byť poskytnuté tak ako to máte uvedené v pracovnom poriadku. Ak máte čerpanie náhradného voľna upravené odlišne počas školského roka a v čase prázdnin, budete ho tak aj čerpať. Sú školy, kde učiteľ aj počas prázdnin na jeden týždeň potrebuje 22 hodín nadčasu, ale aj 37,5 hodín. Niektoré školy uplatňujú spôsob koľko hodín máš odučiť, toľko nadčasových hodín potrebuješ, ale aj priemer 4,4 hodiny na deň bez ohľadu na rozvrh. MŠVVaŠ SR do organizácie práce nezasahuje a v podstate akceptuje všetky spôsoby. Ak to nemáte upravené inak počas školského roka a inak počas prázdnin, tak to zamestnávateľ nemôže meniť bez zmeny pracovného poriadku, s ktorým ste boli oboznámení.

shreky
Čerpanie náhradného voľna v čase prázdnin

Ďakujem za odpoveď.

Monika19
čerpanie NV počas prázdnin

Dobrý deň, ak dobre rozumiem komunikácii vyššie, tak ak máme v smernici rozdiel v čerpaní NV počas obyčajných dní a počas prázdnin, t.j. máme uvedené, že počas všetkých prázdnin 1 deň = 7,5 hod. NV, tak je to v poriadku? Neexistuje žiadne usmernenie z ministerstva, ako postupovať pri čerpaní NV počas prázdnin? Musia byť tieto informácie priamo v pracovnom poriadku /ktorý podpisuje riaditeľ školy po dohode s odborovou organizáciou/, alebo to stačí dať "iba" do smernice, ktorá upravuje čerpanie NV a dovolenky /a tým pádom nie je nutná dohoda s odborovou organizáciou/? Ďakujem.

Monika19
čerpanie NV počas prázdnin

Ešte raz sa ozývam, na stránke http://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/ som našla:
Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení

Čl. 14

Práca nadčas a nočná práca

(10) Pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení sa poskytuje náhradné voľno nasledovným spôsobom. V období, keď si PZ bude čerpať náhradné voľno, sa jeho základný úväzok stanovený osobitným predpisom6) znižuje o počet hodín rovnajúci sa hodinám nadčasovej práce, za ktorú si toto voľno čerpá (usmernenie MŠ SR zo dňa 29.12.2009 k práci nadčas a poskytovaniu náhradného voľna za prácu nadčas zamestnancom škôl a školských zariadení zverejnené na www.minedu.sk). Takýmto spôsobom sa PZ poskytuje náhradné voľno aj v čase vedľajších prázdnin a letných prázdnin, vychádzajúc pritom z rozvrhu hodín PZ (rozvrhnutia základného úväzku) stanoveného na príslušný polrok školského roka, resp. na príslušný školský rok.

Takže podľa tohoto príspevku si nemôže škola dať do prac. poriadku, ani do internej smernice čerpanie 7,5hod NV počas 1 dňa počas prázdnin. Alebo sa mýlim?