4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
OnKa
Druhá Atestácia

Dobrý deň.
Vedel by niekto poradiť ohľadom kategórií a podkategórií atestačných prác. Manželka učí na základnej aj základnej umeleckej škole. Má osvedčenie o druhej atestácií z výtvarnej výchovy ktorú učí ako na základnej tak aj umeleckej škole. Na osvedčení je kategória a pod kategória učiteľ/ učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie. Je opodstatnené neuznanie 2.atestácie na základnej umeleckej škole? Je nejaká možnosť aby jej to uznali?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Druhá atestácia

O atestáciách pojednáva § 49 až § 51 zákona č. 317/2009 Z. z. V § 49 ods. 7 v poslednej vete je uvedené, že vykonaná atestácia v niektorej z podkategórii učiteľa platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady. Z uvedeného vyplýva - ak manželka je kvalifikovaná na oboch školách, t. j. v oboch podkategóriách, nie je dôvod neuznania druhej atestácie.

ronuško
neuznanie prvej kvalifikačnej skúšky

Pracujem v materskej škole. Mám vyštudovanú strednú pedagogickú školu a ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa aprobácia: Pedagogika - ON. V roku 2002 som absolvovala I. atest. skúšku.V decembri 2016 som ju absolvovala opätovne z dôvodu ,že mi ju neuznali , nakoľko som nemala požadované vysokoškolské vzdelanie pre MŠ.Zaujímam sa o § 49 až § 51 zákona č. 317/2009 Z. z. V § 49 ods. 7 v poslednej vete je uvedené, že vykonaná atestácia v niektorej z podkategórii učiteľa platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady. Ja spĺňam kvalifikačné predpoklady strednou pedagogickou školou.Zaradená som do 9 PT. Po vykonaní atestácie som nepostúpila do vyššej platovej triedy a prišla som aj o 60 kreditov. Je to správne?

Maria Pavlikova
Neuznanie prvej kvalifikačnej skúšky

Nebolo potrebné vykonávať dve prvé kvalifikačné skúšky (v podstate ani jednu) , pretože na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa nie ste ani dnes kvalifikovaná pre činnosť učiteľky materskej školy. Kvalifikovaná ste na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, čomu zodpovedá zaradenie do kariérového stupňa samostatný učiteľ a do 8. platovej triedy. Vykonanou atestáciou ste postúpili do kariérového stupňa učiteľ s prvou atetsáciou a do 9. platovej triedy. Do 9. platovej triedy ste boli správne zaradená aj bez vykonania prvej atestácie ako nekvalifikovaná učiteľka s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z.