DYSLEXIA | PRACOVNÉ LISTY | ČÍTANIE A PÍSANIE - 2. ročník | ANGLIČTINA

DYSLEXIA | PRACOVNÉ LISTY | ČÍTANIE A PÍSANIE - 2. ročník | ANGLIČTINA

Pomôcky

Pero, ceruzka, farebné pastelky.

Motivácia

Deti si donesú obrázky, ktoré zobrazujú jednotlivé ročné obdobia. Učiteľ rozdelí deti do 4 skupín. Každá skupina bude predstavovať jedno ročné obdobie. Dostanú chvíľu na premyslenie. Potom každá skupina rozpráva o svojom ročnom období. Navrhne aj slovnú zásobu vystihujúcu dané ročné obdobie.

Cieľ

Upevňovanie slovnej zásoby a jej aktívne používanie.

Metodické pokyny na prácu s materiálom

  • Súčasťou každej hodiny môže byť opakovanie slovnej zá- soby tak, že deti vymýšľajú slová, ktoré im napadajú k jed- notlivým ročným obdobiam.
  • Deti so špeciftckými poruchami učenia je potrebné viacnásobne upozorňovať, aby si slová, ktoré budú    dopisovať,    skontrolovali podľa vzoru zo slovníka, nenú- tiť ich písať dlhé   texty.
  • Po vypracovaní pracovného listu slová s deťmi ešte raz nahlas zopakujeme.

Odporúčania na domáce precvičovanie

Počas prechádzok si rodičia s deťmi môžu opakovať slovnú zásobu pomeno- vávaním vecí, ktoré  vidia.

Stiahnite si dokument