2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň,
prosíme o vyjadrenie k správnemu zaradeniu pedagogického zamestnanca, ktorý bude na pozícii učiteľa v špeciálnej materskej škole.
Zamestnanec – vzdelanie
1. Pedagogická a kultúrna akadémia
2. Trnavská univerzita – I.st. VŠ študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika
3. UKF v Nitre – II. VS študijný odbor Pedagogika ( štátna skúška z predmetov: Metodológia a manažment školy a mimoškolských zariadení, Teória pedagogiky, Metodika edukačnej činnosti, diplomová práva: Voľnočasové výtvarné aktivity detí predškolského veku).
Súčasne má zamestnanec absolventský diplom o získaní vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore špeciálna pedagogika získaný na Pedagogickej a sociálnej akadémii.
Môžem zamestnanca zaradiť do 10. PT alebo sa mu II.st. VŠ neuznáva a je v 9 PL?
Môžem mu uznať špeciálnopedagogickú odbornosť alebo ho treba zaviazať jej doplnením na úrovni vysokoškolského štúdia?
V súčasnosti je zamestnanec prihlásený na I. atestáciu. Ovplyvní získanie I. atestácie jeho zaradenie do vyššieho platového stupňa, resp. môže si túto atestáciu doplniť ak bude nekvalifikovaný?

Maria Pavlikova
gabakov

Vaša zamestnankyňa spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť učiteľky špeciálnej materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť II, písm. A bod 2. Patrí jej zaradenie do 9. platovej triedy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované citovanou vyhláškou a neovplyvní zaradenie do vyššej platovej triedy. Z citovanej vyhlášky ďalej vyplýva, že do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru v špeciálnej škole začať a do siedmich rokov ukončiť v súlade s § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. vzdelanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti na vysokej škole. Ak by stredné odborné vzdelanie bolo pre učiteľov materskej školy, v tom prípade by získaná špeciálno-pedagogická spôsobilosť na pedagogickej a sociálnej akadémii bola postačujúca, ale kvalifikovaná by bola len na úrovni ÚSO. Ak získa špeciálno-pedagogickú spôsobilosť na vysokej škole a následne vykoná prvú atestáciu, zaradíte ju do 10. platovej triedy (nie platového stupňa) a do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou. Najskôr musí splniť kvalifikačné predpoklady a až následne vykonať prvú atestáciu, aby sa jej viazala na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci nevykonávajú atestácie.