Galileo Galilei – január 2015

Dobrý deň,

vedeli ste, že v ten deň, keď sa narodil Galileo Galilei zomrel Michelangelo Buonaroti a v tom istom roku, keď zomrel Galileo, narodil sa Isaac Newton? Je v tom istá „výmena stráží“ medzi velikánmi prírodných vied.

Prinášame Vám prvý Prírodovedný kaleidoskop v roku 2015, veríme, že sa nám v ňom podarí vybrať a pripraviť témy a úlohy, ktoré budú pre Vás zaujímavé a podnetné. Vám, našim čitateľom želáme, nech je 2015 o niečo lepší ako 2014 :)

Čo nás čaká najbližšie? Vo februári si spolu posvietime na kriminálne živly....

Tím nakladateľstva RAABE.

Biológia – Mikroskop

Jeden z prvých mikroskopov vytvoril v roku 1590 Holanďan Zacharias Jansen, vtedy sa ešte nazývali drobnohľady. O 20 rokov neskôr ho zdokonalil Galilei, sústavu šošoviek umiestnil do olovenej rúry. Mikroskopmi sa zaoberal aj obchodník a vedec Anton van Leeuwenhoek, jeho práce patrili k tomu najlepšiemu zo 17. storočia. V 1665 vyšlo prelomové dielo Micrographia od Robera Hooka, opísal v ňom konštrukciu mikroskopu s oddeleným objektívom, okulárom a osvetľovacím zariadením. S priemyselnou výrobou mikroskopov začala v roku 1847 firma Carl Zeiss.

Pripravili sme si pre Vás jednoduchý návod, ako pozorovať pod mikroskopom huby.

Tematický celok:

 • Huby

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť pozorovať vybrané objekty mikroskopom.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj
Chémia: Farbivá. Bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu. Roztoky

Fyzika – Galileo experimentuje v meste šikmej veže

Experimenty zameriavajúce sa na voľný pád a naklonenú rovinu položili základy teórie gravitácie, ktorú sformuloval Isaac Newton. Aristoteles predpokladal, že rýchlosť by mala byť konštantná t.j, dráha by mala byť priamo úmerná času. Závislosť je však kvadratická, spôsobuje to pôsobenie gravitačnej sily.

V pracovnom liste sme sa zamerali na ďalší Galileiho experiment, skúste si ho spolu s ním...

Tematický celok:

 • Gravitačná sila, gravitačné pole
 • Voľný pád

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies.
 • Tvorivo aplikovať poznatky pri príprave projektu.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Chémia – Galileov termoskop

Kedysi sa teplota určovala podľa pocitov. Pri výrobe kovov alebo keramiky sa zasa ľudia riadili farbou rozhorúčených predmetov. Jedno z prvých meradiel teploty vytvoril Galileo Galilei. Využil tepelnú rozťažnosť látok. Neskôr s teplomermi experimentovali Otto von Guericke a Gaspar Schott. Prvý liehový teplomer vytvoril v roku 1641 toskánsky veľkovojvoda Ferdinand II. Medici.

Pripravili sme si pre Vás pracovný list, pomocou ktorého si môžete pripraviť Galileiho termoskop. Ako bonus sme pridali niekoľko tvorivých úloh :)

Kedysi sa teplota určovala podľa pocitov. Pri výrobe kovov alebo keramiky sa zasa ľudia riadili farbou rozhorúčených predmetov. Jedno z prvých meradiel teploty vytvoril Galileo Galilei. Využil tepelnú rozťažnosť látok. Neskôr s teplomermi experimentovali Otto von Guericke a Gaspar Schott. Prvý liehový teplomer vytvoril v roku 1641 toskánsky veľkovojvoda Ferdinand II. Medici.

Pripravili sme si pre Vás pracovný list, pomocou ktorého si môžete pripraviť Galileiho termoskop. Ako bonus sme pridali niekoľko tvorivých úloh :)

Matematika – Počítame s Galileom

V roku 1638 navrhol Galileo, ako merať rýchlosť svetla. Využíval pri tom pozorovanie zakrývania a odkrývania lucerny z určitej vzdialenosti. Descartes kritizoval experiment ako zbytočný. Neskôr, v roku 1667 ho zopakovala Florentinská Academia del Cimento, lucerny boli tentoraz od seba vzdialené míľu. Zvolená vzdialenosť bola príliš malá, pozorovania sa nevydarili. Negatívny výsledok zdôvodnili príliš vysokou rýchlosťou svetla.

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.
 • Vedieť premieňať jednotky dĺžky.
 • Analyzovať text slovnej úlohy a diagnostikovať dané hľadané údaje potrebné pre riešenie úlohy.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Fyzika Jednotky dĺžky. Rýchlosť svetla. Jednotky rýchlosti. Výpočet rýchlosti.
Osobnostný a sociálny rozvoj

Prírodoveda – Čím sa zaoberal...?

Tentoraz sme si pripravili pre Vás tajničku, dozviete sa v nej meno vedca ktorý ako jeden z prvých použil ďalekohľad na sledovanie oblohy, objavil Jupiterove najväčšie satelity a fázy Venuše, ako prvý Európan pozorujúci slnečné škvrny, mesačné pohoria a krátery, sledoval Mliečnu dráha, pozorovanie Neptúnu, používal matematiku na opis prírodných zákonov, skúmal kmity kyvadla, pokúsil sa zmerať rýchlosť svetla, zostrojil geometrický a vojenský kompas spresnil prácu s kanónmi, jeho geometrické pomôcky umožnili presnejšie výpočty obsahu mnohouholníkov a kruhovej výseče, zostrojil teplomer a mikroskop, vynašiel automatický zberač paradajokm vreckový hrebeň slúžiaci ako kuchynský príbor, guľôčkové pero, hydrostatické váhy a stroj na dvíhanie vody.

Celkom slušný zoznam, nemyslíte?

Tematický celok: Vesmír

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied.

 • Zopakovať si a upevniť nadobudnuté poznatky o vesmíre.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Osobnostný a sociálny rozvoj

Odporúčame: DIDAKTIKA MATEMATIKY I., DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

Didaktika matematiky

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.

Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov. Viac informácií.