Kaleidoskop – apríl 2020

Dobrý deň,

v aprílovom Kaleidoskope sa venujeme jednej z najväčších osobností fyziky 20. storočia. Preslávila ho najmä teória relativity. …a ako sám relativitu vysvetľoval? Úplne jednoducho: „Muž sedí s krásnym dievčaťom hodinu, ale zdá sa to menej ako minútu. Ale povedzte tomu istému mužovi, aby sedel na horúcich kachliach minútu, je to dlhšie ako hodina. To je relativita.“ 18. apríla to bude 65 rokov od smrti Alberta Einsteina a v našich úlohách sa o ňom dozviete o niečo viac :) Veríme, že Vás zaujmú…

Redakcia Školského portálu

Biológia - Brownov pohyb

Ide o špecifický druh pohybu častíc, ktoré sa vznášajú v kvapaline alebo v plyne, ako prvý ho opísal škótsky lekár a botanik Robert Brown ešte v roku 1827. Vo svojej práci sa mu venoval aj A. Einstein, pôvodne nevedel, že už bol pozorovaný, ale myšlienkovou úvahou odvodil, že by mal existovať. Jeho výpočty a predpoklady boli overené aj experimentálne. Aj v našom pracovnom liste sa budeme zaoberať pohybom, nie Brownovým, ani Einsteinovým… veď uvidíte.

Tematický celok:

   Základné životné procesy organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Zhodnotiť význam jednotlivých životných procesov pre život organizmov.

Fyzika - Albert a kompas

Keď mal Einstein päť rokov, jeho otec mu ukázal malý vreckový kompas a on si uvedomil, že v priestore musí byť niečo, neviditeľná sila, ktorá spôsobí, že strelka sa otáča. Neskôr, hovoril o tejto skúsenosti ako jednej z najdôležitejších vo svojom živote. Práve z tohto dôvodu sme si pripravili pre vás návod, ako si vyrobiť jednoduchý kompas.

Tematický celok: Svetlo

Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Zovšeobecniť na základe experimentálnej skúsenosti vlastnosti magnetu.

  Vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom.

Stiahnite si dokument

Chémia - Schmalzhäusle

Albert Einstein sa narodil v meste Ulm. Nachádza sa v spolkovej republike Bádensko-Wurtembursko. Ulm je staré univerzitné mesto, jednou zo zaujímavých historických pamiatok je Valentínova kaplnka, dala si ju ako pohrebnú postaviť bohatá meštianska rodina. Osud budovy zmenila reformácia a viac napovie jej ľudový názov - “mastný domček”, pretože sa v nej predával tuk. A pri tuku zostaneme aj pri našich experimentoch…

Tematický celok

   Látky a ich vlastnosti
   Premeny látok
   Zloženie látok
   Významné chemické prvky a zlúčeniny
   Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Porozumieť chemickým javom a procesom.
  Rozumieť pokynom na realizáciu praktických činností a dokážu ich podľa návodu uskutočniť.
  Osvojujú si a uplatňujú zásady bezpečnej práce s látkami.
  Určiť spoločné a rozdielne vlastnosti látok.
  Rozlíšiť pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo.
  Pripraviť roztoky daného zloženia podľa daného návodu.
  Rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách.
  Rozlíšiť organické a anorganické látky.
  Uviesť zdroje a význam prírodných látok.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Fyzika: Vlastnosti kvapalných látok a telies.

Stiahnite si dokument

Matematika - E=mc2

Einstein, na pohľad jednoduchou rovnicou, dospel k záveru, že energia a hmota sú prepojené mocninou rýchlosti svetla, nie sú oddelené - energia sa môže zmeniť na hmotu a hmota na energiu. Spočiatku nad svojím tvrdením Einstein pochyboval, jeho články boli bez odozvy, zlom nastal, až keď ho podporil Max Planck - “otec” kvantovej fyziky.

Tematický celok:

   Mocniny odmocniny, zápis veľkých čísel

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Prečítať správne zápis druhej mocniny ľubovoľného racionálneho čísla a určiť v ňom mocnenca (základ) a mocniteľa (exponent).
  Zapísať druhú mocninu ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin rovnakých činiteľov.
  Zapísať súčin konkrétneho väčšieho počtu rovnakých činiteľov v tvare mocnina a opačne.
  Vypočítať na kalkulačke druhú mocninu ľubovoľného racionálneho čísla.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - A.E.

Narodil sa v Ulme v roku 1879. Kompas zmenil jeho život. Celý život ho fascinovala teoretická fyzika. Pracoval na patentovom úrade v Berne. Mal len 26, keď publikoval štyri práce v Annalen der Physik. Poznáte ho? Rád hral na husliach a v roku 1916 uverejnil všeobecnú teóriu relativity, Asi už viete… ale viac vám napovie naša tajnička.

Tematický celok:

  Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rozvíjať žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné koncepty, pojmy.

  Kategorizovať prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov.

  Odlišovať vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie.