Kaleidoskop – december 2020

Dobrý deň,

inšpiráciou na vytvorenie decembrového kaleidoskopu bolo pre nás 250. výročie narodenia hudobného velikána Ludwiga van Beethovena. Počas svojho života vytvoril viac ako 700 skladieb vrátane opery Fidelio, deväť symfónií… Po celom svete je po ňom pomenovaných viac ako 700 lokalít, ľahko uhádnete, že najviac ich je v Nemecku. Jeho meno nesie dokonca aj asteroid medzi dráhami Marsu a Jupitera.

Beethoven hudbu nazýval “zjavením vyššieho rozumu a múdrosti”. Započúvajte sa tentoraz do úloh. Veríme, že si na ne nájdete čas v tomto predvianočnom zhone.

Želáme vám pokojné sviatočné dni a "dokaleidoskopovania" v januári!

Redakcia Školského portálu

Biológia - Sluch

Sluch je schopnosť vnímať zvuk pomocou špecializovaného orgánu - ucha. Napríklad ľudské ucho je schopné vnímať zvuky s frekvenciou 16 Hz - 20 khz, 0 dB (sluchový prah) až 130 dB (prah bolesti). Pripravili sme si pre vás jednoduchý experiment s počutím :) Vyskúšajte si ho. Čo ste zistili?

Tematický celok:

   Človek a jeho telo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  zhotoviť plán pozorovania a skúmania ľudského tela.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Akustika

Akustika je vedný odbor. Zaoberá sa zvukovým vlnením, jeho vznikom, šírením v priestore a vnímaním zvuku ľudskými zmyslami. Delí sa na viaceré subdisciplíny … je ich naozaj veľa, napríklad … hudobná akustika, stavebná akustika, priestorová akustika, fyziologická akustika, psychoakustika, archeoakustika, aeroakustika, spracovanie akustického signálu, bioakustika, elektroakustika, štúdium reči, štúdium ultrazvukov, podvodná akustika, vibrácie a dynamika.

A aby toho nebolo dosť, hádajte, čím sa zaoberá aktivita v pracovnom liste? … chvíľka napätia … ak ste tipovali akustiku, uhádli ste :)

Tematický celok: Akustika

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  pracovať v tíme, kooperovať a diskutovať, byť zodpovedný za výsledky svojej práce a zverené pomôcky,
  nadobudnúť otvorenosť k novým objavom vo fyzike a technike,
  získať záujem o prírodu a svet techniky.

Stiahnite si dokument

Chémia - Výbuch alebo explózia

Wikipédia ich definuje ako fyzikálny jav, pri ktorom sa uvoľní energia a dôjde k prudkému lokálnemu zvýšeniu teploty a tlaku. Do okolia sa môže šíriť aj tlaková vlna a jav je sprevádzaný často aj zvukovým efektom.

Jeden z druhov výbuchov (podľa príčiny vzniku uvoľnenia energie) je chemický výbuch. Spôsobuje ho prudký rozklad určitých chemických zlúčenín spojený s uvoľnením tepla a plynov. Ako znie výbuch? Aké zvuky sprevádzajú chemickú reakciu? Využite náš pracovný list a započúvajte sa do “chemickej piesne”.

Tematický celok

   Chemický dej

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Formulovať hypotézy a overiť ich experimentom.
  Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť ich a interpretovať.
  Zaznamenať výsledok pokusu.
  Vedieť rozlíšiť chemický a fyzikálny dej.

Medzipredmetové vzťahy:

   Fyzika: Vlastnosti kvapalín a pevných látok.

Stiahnite si dokument

Matematika - Matematika a hudba

Vedeli ste, že ako prvý matematiku a hudbu spájal Pytagoras? Objavil základné fyzické princípy západnej hudby. Odhalil vzťah medzi tónmi a dĺžkou struny. Zaujímavé v hudbe je aj použitie čísel ako symbolov v renesančnej a barokovej hudbe. Dôkazom je J. S. Bach a jeho zvláštny vzťah k číslu 14. Počuli ste už o nekonečných rytmoch? My sme dnes pripravili niečo netradičné, úlohu, ktorá prepája hudbu … tanec a … geometriu. Vyskúšate si to s nami?

Tematický celok:

   Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  vedieť primerane odhadnúť veľkosť uhla,
  využiť vlastnosti uhlov pri riešení kontextových úloh.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Panova flauta

Panova flauta je jedným z najstarších hudobným nástrojom. Sprevádza ľudstvo od počiatku civilizácie. Už v kamennej dobre si ju ľudia vyrábali z tŕstia, trstiny alebo z bambusu.

Prečo Panova? Kto bol Pan? Podľa povesti žil v Arkádii Pan, napoly človek, napoly cap, bol bohom a ochrancom stád a pastierov. Zamiloval sa do krásnej nymfy Syrinx, tá mu lásku neopätovala. Pan ju však prenasledoval, keď nemala kam ujsť, požiadala vládcu bohov Dia, aby ju premenil na rákosie. Panova láska bola tak silná, že si vyrobil z rákosia píšťalu a po večeroch na nej vyhrával smutné piesne. Pozrite si náš pracovný list, naučíte sa, ako si ju vyrobiť.

Tematický celok:

  Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  rozvíjať aktuálne poznanie žiaka - jeho prírodovedné pojmy a koncepty,

  rozvíjať induktívne poznávanie žiaka,

  formovať špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí.

Stiahnite si dokument