Kaleidoskop – február 2020

Dobrý deň,

stály výbor Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam zvolil 2. február (dátum podpisu Ramsarskej konvencie v roku 1971 v Iráne, pozn. red.) za Svetový deň mokradí. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli na ne zamerať aj náš februárový kaleidoskop.

Viete, ktoré mokrade na Slovensku chráni spomínaná konvencia? Je ich celkovo 14. Je to veľa alebo málo? Čo myslíte?

Ak sa chcete o mokradiach dozvedieť viac, začítajte sa do kaleidoskopu.

Príjemné riešenie dnešných úloh

želá

Redakcia Školského portálu

Biológia - Dafnia perloočka

Dafnie alebo perloočká tvoria planktón. Sú to drobné kôrovce žijúce vo väčšine sladkých stojatých vôd. Nájdeme ich v horských jazerách, v rybníkoch, mlákach na ceste, v mokradiach… Poďte si s nami na ne trochu posvietiť….

Tematický celok:

   Spoločenstvá organizmov

   Živé organizmy a ich stavba

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vysvetliť prispôsobenie sa organizmov prírodnému prostrediu.
  Rozlíšiť rastlinnú a živočíšnu bunku podľa stavby.
  Vymenovať základné funkcie častí bunky.

Fyzika - Ramsarský dohovor - dohovor o mokradiach

Patrí k najvýznamnejším medzinárodným dohovorom v oblasti ochrany prírody a je jediným dohovorom, ktorý sa zameriava na ochranu určitého druhu biotopu. Podpísalo ho 170 krajín a zoznam medzinárodných mokradí tvorí 2 341 mokraďových lokalít vyhlásených na celkovej rozlohe 252,4 milióna hektárov.

Pripravili sme si pre vás postup, ako si pripravíte jednoduchý nástroj – pomôcku na skúmanie vody. Skúsite si jej výrobu.

Tematický celok: Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

   Opísať pozorované javy pri skúmaní vlastností látok a telies

   Overiť jednoduchým experimentom vybrané vlastnosti kvapalín

Chémia - Na čo sú nám mokrade?

Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom vôbec. V prírode sú nenahraditeľné, zadržiavajú vodu, chránia proti búrkovým prívalom, zmierňujú záplavy, stabilizujú brehy, chránia pôdu pred eróziou, dopĺňajú podzemné vody a čistia ich, zadržiavajú živiny a sedimenty (aj znečisťujúce látky) a stabilizujú miestne klimatické pomery, najmä zrážky a teploty, sú biotopom rýb a iných druhov organizmov. Aká je voda v mokradiach? Zistite – pomôže vám náš experiment ☺

Tematický celok

  Látky a ich vlastnosti

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Určiť spoločné a rozdielne vlastnosti látok
  Vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd
  Posúdiť význam vody pre život
  Skúmať vlastnosti rôznych druhov vôd

Matematika - Voda v mokradiach

Mokrade sú územia zaplavované alebo nasiaknuté vodou. Medzi suchozemské mokrade patria močiare, rybníky, jazerá, rašeliniská, slatiny, vodné toky a riečne nivy. Máme ich definované aj v našom právnom systéme. Verili by ste tomu, že Dohovor o mokradiach bol podpísaný v roku 1971, čo je už poriadne dávno… Skúste vypočítať naše príklady, o vodu v nich nebude núdza.

Tematický celok:

   Riešenie úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vyriešiť jednoduché slovné úlohy.

Prírodoveda - Trstiny

Vedeli ste, že patria k najrozšírenejším mokradiam? Tvoria ich husté porasty trsti obyčajnej a vyšších druhov ostríc. Sú ideálne na hniezdenie vtákov - nie len kačíc a chochlačiek, ale aj kane močiarnej, jedného z mála dravcov, ktoré hniezdia na zemi. Priestor vyššie, medzi steblami trste ovládajú trsteniariky. Čo ešte môžeme vidieť v mokradiach? Napovie vám pracovný list.

Tematický celok:

 Rastliny

 Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 · Opísať životný cyklus známeho rastlinného druhu.