Kaleidoskop – február 2021

Dobrý deň,

februárový Kaleidoskop venujeme jednému z velikánov vedy. Bol priekopníkom kvantovej mechaniky, jedným zo zakladateľov molekulárnej biológie, za výskum chemickej väzby dostal Nobelovu cenu. Nebola jeho jedinou, angažoval sa aj proti pozemnému testovaniu jadrových zbraní. Zaviedol koncept orbitálovej hybridizácie, pomohol objasniť štruktúru hemoglobínu, navrhol alfa helix a beta skladaný list ako modely sekundárnej štruktúry bielkovín, venoval sa štruktúre DNA, enzýmovým reakciám.

V roku 1946 sa pridal ku Krízovému výboru jadrových vedcov, ktorý viedol A. Einstein, jeho úlohou bolo varovať verejnosť pred nebezpečenstvom vývoja jadrových zbraní, za čo mu bol dokonca na istý čas odobraný cestovný pas. Dostal ho späť len krátko pre ceremóniou odovzdávania Nobelových cien v Štockholme, kde si bol prevziať svoju prvú “nobelovku”. Dokonca bol ocenený aj Sovietskym zväzom, získal v roku 1970 Medzinárodnú Leninovu cenu mieru. Jeho odborné vedecké zameranie je až neuveriteľne široké. Poznáte ho? Hovoríme o Linusovi Carlovi Paulingovi. Narodil sa v Portlande 28. februára v roku 1901. Práve toto výročie je dôvodnom, prečo je nosnou témou februárového Kaleidoskopu.

Redakcia Školského portálu

Biológia - Vitamín C - kyselina askorbová

Zaujímavé je, že takmer všetky zvieratá okrem človeka, opíc, morčiat, vtáka Pycnonotus cafer, a jedného druhu netopiera Pteropus vampyrus a niekoľkých druhov pstruha sú schopné syntetizovať vlastný vitamín C. L.C. Pauling bol jedným z prvých vedcov, ktorí odporúčali pri prechladnutí užívať zvýšené dávky vitamínu C. Vitamín C patrí k vitamínom rozpustným vo vode, je veľmi citlivý na vyššie teploty. Vo vyšších množstvách sa nachádza v čiernych a červených ríbezliach, šípkach, citrusoch, brokolici, špenáte … ale je tomu tak naozaj? Zaexperimentuje si s nami…

Tematický celok:

   Človek a jeho telo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  orientovať sa v informáciách súvisiacich so zdravým životným štýlom a ochranou zdravia,
  naplánovať a uskutočniť projekt v súvislosti so zdravím alebo zdravým životným štýlom človeka.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Z histórie elektromobilov

V 50. rokoch bola vedecká komunita presvedčená o tom, že smog - znečistené ovzdušie spôsobujú najmä chemické továrne a rafinérie. L.C. Pauling a A. Hagen-Smith, spolu s kolegami z Caltechu dokázali, že smog spôsobuje najmä znečistenie z automobilovej dopravy.
Krátko na to sa Pauling zameral na vývoj elektrického automobilu. V tom období používané olovené akumulátory nemohli poskytovať dostatočné množstvo energie na ďalší vývoj elektro-automobilu. Pripravili sme si pre vás experiment, ktorý vám poodhalí princíp fungovania elektromobilov.

Tematický celok

   Magnetické a elektrické javy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť zapojiť elektrický obvod podľa inštrukcií.
  Rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickým prúdom.
  Navrhnúť a zrealizovať experiment na dôkaz magnetického poľa v okolí vodiča s prúdom.

Stiahnite si dokument

Chémia - Komu sa to podarilo?

Už v roku 1930 začal publikovať prvé práce o podstate chemickej väzby, najslávnejšia bola zverejnená v roku 1939. Nobelovou cenou bol ocenený za výskum o podstate chemickej väzby a jej aplikácie pri objasňovaní štruktúry komplexných látok. Zaviedol pojem orbitálovej hybridizácie. Venoval sa vzťahu medzi iónovými väzbami a elektronegativite, ktorá používa jeho meno. Vnímal ju ako rozdiel elektronegativít medzi pármi atómov ako najsilnejší prediktor stupňa ionizácie väzby. Snažil sa o zdôvodnenie štruktúr hydrokarbónov, najmä benzénu.
Poznáte ho? V pracovnom liste sme jeho meno ukryli do krížovky.

Tematický celok

   Zloženie látok

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Poznať symbolické vyjadrenia zloženia látok.

Stiahnite si dokument

Matematika - Linus Carl Pauling

…sa zaoberal kvantovou mechanikou, získal Nobelovu cenu za výskum podstaty chemickej väzby a to nie je ani zďaleka všetko. Narodil sa v Portlande v štáte Oregon. Študoval v Pasadene na Caltech, získal Guggenheimovo štipendium, ktoré mu umožnilo pracovať v Európe s takými velikánmi, ako bol Arnold Sommerfeld, Nield Bohd a Erwin Schrödinger.
V pracovnom liste si trošku pocestujeme... veď sami uvidíte.

Tematický celok:

   Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión

   Počtové výkony s prirodzenými číslami

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta.
  Vyriešiť jednoduché slovné úlohy s prirodzenými číslami.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Pauling a častice

V posledných rokoch štúdia na Oregonskej vysokej škole poľnohospodárskej sa Pauling stretol s prácou Gilberta Lewisa a Irvinga Lanqmuira zameranou na elektrickú štruktúru atómov a ich väzieb pri tvorbe molekúl. Práca ho natoľko uchvátila, že svoj výskum zameral na vplyv chemických a fyzikálnych vlastností látok vo vzťahu k štrukúte ich atómov. Stal sa tak jedným zo zakladateľov kvantovej chémie.
My sme si pre Vás pripravili pokus demonštrujúci skutočnosť, že vzduch napriek tomu, že ho nevidíme zaberá určitý objem.

Tematický celok:

  Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť, že vzduch sa nachádza všade, vypĺňa priestory, ktoré sa zdajú byť prázdne.

Stiahnite si dokument