Kaleidoskop – jún 2020

Dobrý deň,

pripravili sme pre vás prvý riečny Kaleidoskop. Určite poznáte Straussov najznámejší valčík Na krásnom modrom Dunaji, alebo z novších skladbu Jany Kirschner Dunaj … Dunaj, Dunaj, čierna voda … Možno ste sa zamysleli nad tým, prečo práve “európska amazonka”… Medzinárodný deň Dunaja pripadá na 29.6. Slávime ho v deň podpisu Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja v Sofii. Nejde len o deň oslavy a pripomienku úspechov pri ochrane veľtoku, ale aj uvedomenie si nových výziev, ktorým musia obyvatelia povodia čeliť.

Riečna téma uzatvára sériu kaleidoskopov školského roka 2019/2020 a z toho dôvodu by sme vám chceli zaželať pokojné a ničím nerušené prázdninové dni plné oddychu a času stráveného s najbližšími.

Biológia - Dunajské parky - sieť chránených území

Od apríla 2007, po podpísaní Tulcejskej deklarácie prebieha užšia spolupráca medzi chránenými územiami pozdĺž rieky Dunaj. Patrí do nej 16 území, ktoré sa rozprestierajú od Nemecka, cez Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Moldavsko, Bulharsko, Srbsko … až po deltu v Rumunsku. Spoločne pristupujú k ochrane prírody, plánovaným zásahom, výskumu ekosystémov a podpore trvalo udržateľného turizmu. Pripravili sme si pre vás pracovný list, kde sa dozviete o jednom z dunajských národných parkov. Ak by ste si nevedeli rady, použite internet.

Tematický celok:

   Spoločenstvá organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rozlíšiť spoločenstvá podľa zastúpenia organizmov.
  Rozhodnúť o zaradení vybraných organizmov do lesného, vodného, poľného, lúčneho a vysokohorského spoločenstva.
  Vysvetliť prispôsobenie sa organizmov danému prostrediu.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Poznáte Tschaiky?

Tschaiky boli dlhé úzke dunajské vojnové lode. Vychádzali z tvarov lodí využívaných najmä v Osmanskej ríši, boli rozšírené po celom povodí Dunaja. Od 16. až do 19. storočia boli súčasťou Habsburgskej Dunajskej flotily.
Ak by ste si chceli Tschaiku pozrieť naživo, na rakúskej časti Dunaja, neďaleko rybárskej reštaurácie Uferhaus jedna kotví. Bola postavená podľa plánov z roku 1530. Má 20 vesiel a ovláda ju 7 metrov dlhé kormidlo.
Zamýšľali ste sa nad tým prečo lode plávajú? Aj tie najväčšie vážiace niekoľko ton? Náš experiment vám to objasní.

Tematický celok: Správanie telies v kvapalinách a plynoch

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vysvetľovať vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhovať metódy overenia svojich vyjadrení.
  Riešiť problémy postupom: formulovanie problému - vyslovenie hypotézy - realizácie pokusov a meraní - spracovanie, posúdenie a interpretovanie výsledkov pokusov a meraní.
  Prezentovať výsledky pozorovania a merania pred spolužiakmi.
  Vysvetliť vybrané javy správania sa telies v kvapalinách a plynoch pomocou hustoty.

Stiahnite si dokument

Chémia - Kvalita dunajskej vody

Dunaj patrí už dlhodobo medzi najznečistenejšie rieky v Európe. Aj napriek skutočnosti, že na slovenskom úseku postupne klesá miera znečistenia (najmä organického spôsobeného umelými hnojivami) je jeho kvalita stále len priemerná. Tento stav bol určený na základe sledovania vybraných vodných spoločenstiev, ktoré nám ukazujú zmeny v hydrológii a morfológii Dunaja. K poklesu znečistenia dopomohli najmä čistiarne odpadových vôd v Nemecku a v Rakúsku.
Na Slovensku za sledovanie kvality vody na Dunaji zodpovedá už niekoľko desaťročí Výskumný ústav vodného hospodárstva.
V našom pracovnom liste sa dozviete, prečo je potrebné sledovať množstvo oxidu uhličitého vo vode.

Tematický celok

   Látky a ich vlastnosti

   Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Posúdiť význam vody pre život z hľadiska príčin a dôsledkov ich znečistenia.
  Skúmať vlastnosti rôznych druhov vôd.
  Vymenovať reaktanty a produkty fotosyntézy.

Stiahnite si dokument

Matematika - Povodne

Povodeň je prechodné zaplavenie zvyčajne nezaplaveného územia. Spôsobiť ju môže intenzívne alebo dlhotrvajúce dažďové zrážky, topenie snehu alebo ľadu alebo prekážky na vodnom toku. Najvyšší nameraný prietok na Dunaji v Bratislave bol 10 540 metrov kubických, úroveň hladiny bola 969 cm na prelome mája a júna 2013. Hlavné mesto bolo pripravené na tisícročnú vodu a Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy najvyššieho tretieho stupňa.
V tomto období povodne zasiahli takmer celú Európu, vo viacerých krajinách boli hlásené obete na životoch a evakuované boli desaťtisíce ľudí.
V našom pracovnom liste sa za dozviete aktuálny vodný stav na rieke Dunaj a nielen to… Ak chcete, skúste si ho porovnať s koncom mája 2013.

Tematický celok:

   Vytvorenie oboru prirodzených čísel

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rozvíjať logické a kritické myslenie.
  Spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a nástroj pre spoločenský pokrok.
  Čítať s porozumením primerané súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti, vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy.
  Vyhľadávajú, získavajú a spracúvajú informácie z primerane náročne spracovaných zdrojov, vrátane samostatnej práce.
  Riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta (tabuľky, grafy, mapy, schémy).

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Delta Dunaja

Je najzachovalejšou riečnou deltou v Európe, väčšina jej územia sa nachádza v Rumunsku (najbližšie mesto je Tulcea) a menšia časť leží na Ukrajine v Odeskej oblasti. Delta je tvorená dvanástimi rôznymi ekosystémami, ktoré obývajú tisíce druhov fauny a flóry. Známym, najmä medzi vedcami je hustý les Latea. V delte sa Dunaj delí na tri hlavné ramená Chilia, Sulina a rameno sv. Juraja. Všetky tri ústia do Čierneho mora. Lokalita je zaradená do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Tematický celok:

  Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  opísať spôsob života vybraných zástupcov živočíšnej ríše (ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, bezstavovce),

  opísať vzťah vybraných živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú.

Stiahnite si dokument