Kaleidoskop – máj 2020

Dobrý deň,

májový kaleidoskop sme venovali včelám aj preto, že 20. máj ustanovilo Valné zhromaždenie OSN za Svetový deň včiel. Tento deň sa viaže k dátumu narodenia slovinského včelára Antona Janšu, ktorý bol zakladateľom moderného včelárstva. V roku 1770 ho Mária Terézia menovala za prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni.

Na záver ešte jedna zaujímavosť, po mnohých experimentoch austrálsky vedec Adrian Dyer zistil, že včely sú schopné rozoznať ľudské tváre.

Včelám zdar!

Biológia - Blanokrídlovce

Sú skupinou hmyzu, ktorým z hrude vyrastajú dva páry blanitých krídel, ktoré bývajú u našich druhov priehľadné. Neobsahujú pigment, ktorý by ich sfarboval. Na hlave majú dlhé tykadlá a veľké zložené oči. Ústne orgány majú hryzavé, len u včiel hryzavo-lízavé … Chcete vedieť o včelách viac ? Pracovný list je vám k dispozícii.

Tematický celok:

   Život s človekom a v ľudských sídlach

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Zhodnotiť vplyv človeka na prostredie a organizmy.
  Vysvetliť, aký význam majú pre človeka mikroorganizmy, pestované rastliny a živočíchy, žijúce v ľudských sídlach a v ich okolí.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Vedeli ste o včelách?

Včely žijú na Zemi viac ako 80 miliónov rokov, čo svedčí o ich neuveriteľnej prispôsobivosti. Med má neobmedzenú trvanlivosť, archeológovia našli tisíce rokov starý med z čias egyptských faraónov a bol stále jedlý. Jedna včela za svoj život nazbiera asi 9 gramov medzi (polovicu čajovej lyžičky). Včely nikdy nespia. Pokračovanie v pracovnom liste.

Tematický celok: Precvičovanie a upevňovanie vedomostí

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vysvetľovať vybrané fyzikálne javy v bezprostrednom okolí a navrhujú metódy overenia svojich tvrdení.

  Aplikovať pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, zákonov, faktov aj odborné informácie získané z rôznych vhodných informačných zdrojov.

Stiahnite si dokument

Chémia - Med

Je viskózna lepkavá a sladká tekutina, ktorú vytvárajú niektoré druhy hmyzu (najmä včely). Je zmesou cukrov, vody a iných zložiek. Presné zloženie medu závisí od toho, aké druhy kvetov boli navštevované včelami, líši sa aj od obdobia, lokality, sezóny … V priemere med obsahuje 38 % fruktózy, 31 % glukózy, 3,1 % galaktózy, 5 % maltózy, 1 % sacharózy, 1 % iných sacharidov, 17 % vody, 0,17 % popola a 0,15 % bielkovín. Viete, ako sa mení med časom? Informácie nájdete v pracovnom liste.

Tematický celok

   Látky a ich vlastnosti

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vedieť plánovať, realizovať pozorovania, merania a experimenty.
  Získať manuálne zručnosti, intelektové a sociálne spôsobilosti pre realizácii žiackych experimentov.
  Získať návyky systematického pozorovania vlastností látok.
  Rozlíšiť pojmy roztok, rozpustená látka, rozpúšťadlo.
  Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami.

Medzipredmetové vzťahy

Fyzika: Vlastnosti látok. Premeny skupenstiev.

Stiahnite si dokument

Matematika - Včely - matematičky

Viaceré vedecké štúdie potvrdili, že včelí mozog je schopný jednoduchých výpočtov, dokonca, že chápu aj pojem nuly. Dokážu porovnávať čísla, zistiť, čo je menej a viac a aj napočítať do 4. Úspešnosť trénovanej skupiny včiel vo výpočtoch a porovnaniach bola viac ako 75 %. K porovnateľným výsledkom sa dopracovali výskumné tímy vo Francúzsku aj v Austrálii. Zaujímavé je, že včely nie sú jedinými “počtármi" v živočíšnej ríši, jednoduchých výpočtov sú schopné aj šimpanzy, papagáje a holuby. Ako ste na tom s matematikou? Skúste náš pracovný list.

Tematický celok:

   Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Riešiť jednoduché slovné úlohy.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Včela medonosná

Náš najpočetnejší a najdôležitejší opeľovač. Viete o tom, že bez včiel by v priebehu krátkej doby vyhynulo viac ako 20 000 druhov rastlín? To by spôsobilo nepredstaviteľný pokles biodiverzity, narušilo ekosystémy a potravové reťazce. S najväčšou pravdepodobnosťou by pre človeka bolo veľmi problematické prežiť túto katastrofu.

Skúste si náš pracovný list, nie je katastrofický, venuje sa užitočnosti včiel pre nás, ľudí.

Tematický celok:

  Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Spoznať včelu medonosnú.

  Vysvetliť na príkladoch, aký úžitok človeku poskytuje chov živočíchov.

  Vysvetliť význam tvorby živočíšneho spoločenstva.

Stiahnite si dokument