Kaleidoskop – marec 2020

Dobrý deň,

marcový Kaleidoskop bude tak trochu teatrálny. Totiž: 27. marec bol vyhlásený na Svetový deň divadla v roku 1961 Medzinárodným divadelným inštitútom (ITI) a oslavuje sa od roku 1962. Počas svojej histórie prešlo divadlo viacerými zmenami. Začalo sa formovať v starovekej Indii, na Jáve bolo jedno z najstarších bábkových divadiel s tieňovou figúrkou wajang. Antickí Gréci uprednostňovali tragédie, tie Rimanov nudili, chceli sa baviť, populárnymi boli hry Lucia, Annaea Senecu, Tita Maccia Plauta alebo Publia Terentia Afera. Komédiu vystriedali stredoveké náboženské hry mystériá. Postupne v Taliansku vznikla commedia dell´arte …

Ako sme na tom dnes?

Čítajte ďalej

Redakcia Školského portálu

Biológia - Prikrmovanie vtákov v zime

Vtáky by sme mali prikrmovať len počas nepriaznivého obdobia, keď je v prírode výrazný nedostatok potravy. Odborníci odporúčajú používať slnečnicu, repku, konopné semená, ľanové semeno, proso, pšenicu alebo mak. Sýkorky často vyhľadávajú orechy a loj (najlepšie hovädzí). Drozdy a chochláče uvítajú aj jablká. Väčšie druhy vtákov ako straky alebo sojky nalákame na kukuricu.

Tematický celok:

   Spoločenstvá organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  rozlíšiť organizmy podľa vonkajšej stavby
  vysvetliť prispôsobenie sa organizmov vonkajšiemu prostrediu
  zhodnotiť význam organizmov v prírode a pre človeka
  vyhľadať neznáme organizmy pomocou atlasu
  spracovať doplňujúce informácie o jednotlivých spoločenstvách vyhľadané z rôznych zdrojov

Stiahnite si dokument

Fyzika - Kúzelník, eskamotér, iluzionista

… je zabávač robiaci zdanlivo nadprirodzené kúsky tzv. čary a kúzla. Aspoň takto by ste to mohli nájsť vo Wikipedii. Chceli by ste tiež vedieť čarovať? Skúste to spolu s nami… pripraviť si show… ozajstné kúzelnícke divadlo…. Pripravili sme si pre vás dve fyzikálne kúzla.

Tematický celok: Svetlo

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

   Overiť experimentom priamočiare šírenie svetla.

   Overiť experimentom lom svetla.

   Tvoriť nové informácie a zovšeobecňovať závery.

Stiahnite si dokument

Chémia - Javisko

Javisko je časťou divadla, ktorá je určená na realizáciu divadelnej produkcie. Je priestorom pre realizáciu hercov a ďalších účinkujúcich umelcov. Rám javiska sa nazýva portál alebo proscéniový otvor. Jeho súčasťou býva opona. Väčšie divadlá mávajú medzi javiskom a hľadiskom priestor pre divadelný orchester, tzv. orchestrisko, dôležité je najmä pri produkcii baletu, operety, muzikálu alebo opery.

Nie, nebudeme spoločne stavať javisko, ale naučíme sa, ako vytvoriť javiskovú hmlu a ktovie, možno jej vymyslíte aj iné využitie.

Tematický celok

  Látky a ich vlastnosti

  Premeny látok

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Získať návyky systematického pozorovania vlastností látok.
  Určiť spoločné a rozdielne vlastnosti látok.
  Dodržiavať zásady správneho a bezpečného zaobchádzania s laboratórnymi pomôckami.

Stiahnite si dokument

Matematika - Divadlo

Vzniká v spolupráci tvorcov a technikov pri tvorbe divadelnej inscenácie, ktorá sa predvádza buď len raz alebo vo viacerých reprízach. Viete, že divadlo má aj svoje charakteristické znaky? Patrí medzi ne kolektívnosť, interaktívnosť, tematická obmedzenosť, paralelnosť zmyslových vnímaní a zahrnutie iných umení. Aj funkcií má divadlo viacero, okrem obligátnej estetickej, ide aj o etickú, výchovnú, politickú, zábavnú a náboženskú.

Skúsme spolu aj divadelne počítať… Ako? Dozviete sa v pracovnom liste…

Tematický celok:

   Riešenie úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vyriešiť jednoduché slovné úlohy.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Pantomíma

Vedeli ste, že o pantomíme sa hovorí ako o najčistejšom umení? Svetovo známy slovenský mím Milan Sládek o nej hovorí ako o všeumení, o tom neverbálnom, mimickom i gestickom, čo tvorí základ medziľudskej komunikácie. Mím je tvorcom a zároveň aj materiálom. Rozumieme jej všetci, pretože emocionálna stránka nášho prejavu je rovnaká, na celom svete.

Skúste si pantomímu s nami, je ľahká alebo naopak ťažká? Využite náš pracovný list a nudiť sa iste nebudete.

Tematický celok:

 Živočíchy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Žiak vie vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom života prispôsobené prostrediu.

  Žiak vie, že živočíchy získavajú potravu rozličným spôsobom, vie uviesť rozdiely medzi suchozemskými a vodnými živočíchmi.

Stiahnite si dokument