Kaleidoskop – september 2019

Dobrý deň,

pomaly nám začal ďalší školský rok, zmeníme číslice na 2019/2020. Čo sme si na úvod pre vás pripravili? September? Škola? Nie. Ani ročné obdobia, ani osobnosti.

V septembri sme sa zamerali na globálne ekologické problémy, pripravili sme si experimenty týkajúce sa skleníkového efektu, kyslých dažďov i globálneho otepľovania.

Zamysleli sa už nad tým, aká je vaša uhlíková stopa?

Príjemné experimentovanie!

Tím školského portálu

Biológia - Globálne otepľovanie

Ide o komplikovaný, nie úplne objasnený proces, ktorého výsledkom je stúpanie priemernej teploty oceánov a atmosféry v relatívne krátkom čase. Býva používaný aj ako synonymum pre klimatické zmeny prebiehajúce koncom 20. storočia.
Pripravili sme si pre vás tajničku. Ukrýva pojem, ktorý je práve s globálnym otepľovaním tesne prepojený.

Tematický celok:

  Opakovanie a upevňovanie vedomostí o prírode.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 Poznať základné ekologické a environmentálne pojmy.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Grónsky ľadovec

Vedeli ste, že Grónsky ľadovec viaže na seba také veľké množstvo vody, ktoré po roztopení zodvihne hladinu svetového oceána o 7 metrov. Ak bude rýchlosť jeho roztápania taká, ako v posledných rokoch, vedci predpokladajú, že sa roztopí za menej ako 1000 rokov.
Skúste si náš experiment zameraný na topenie, soľ a meranie teploty ☺.

Tematický celok: Svetlo

  Skúmanie premien skupenstva látok

  Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies

Medzipredmetové vzťahy:
Chémia: Vlastnosti látok.

Stiahnite si dokument

Chémia - Robert Angus Smith (1817-1884)

Bol škótsky chemik, narodil sa v Pollokshaws, študoval na univerzite v Glasgow. Ako prvý sa zaoberal kyslými dažďami v diele „Air and Rain: The Beginning of a Chemical Climatology“ a práve z tohto dôvodu býva označovaný za „otca kyslých dažďov“.
Týmto fenoménom sa zaoberáme aj v našom pracovnom liste. Pripravili sme si pre vás dva experimenty s balónikmi, jeden o kyslých dažďoch a druhý o skleníkovom efekte. Veríme, že vás zaujmú.

Tematický celok: Zlúčeniny uhlíka

  Látky a ich vlastnosti

  Vzduch ako zmes látok

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne vedieť:

  Vymenovať základné zložky vzduchu.
 Chápať význam vzduchu pre život.
  Rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách.
  Uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy.

Stiahnite si dokument

Matematika - Výskyt oxidu uhličitého

CO2 je prirodzenou súčasťou atmosféry, jeho množstvo v nej závisí od miestnych podmienok, nadmorskej výšky, relatívnej vlhkosti vzduchu. Najmä v dôsledku emisií priemyslu jeho koncentrácia vo vzduchu postupne narastá. Lokálne sa zvyšuje aj v miestach jeho výronu zo zeme (ide najmä o vulkanicky aktívne oblasti. Ročne vulkanické aktivity dodajú 130 až 230 Tg, čo je len 1-2 % toho, čo vyprodukujú ľudia.

Tematický celok:

  Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 Riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta – tabuľky, grafy.

 Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa ako podnet vyskytujú dáta.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Permafrost

Trochu zvláštne slovo, že? Pochádza z angličtiny, vzniklo spojením slov permanently a frost – trvalo zamrznutý. Ide o termín, ktorý sa používa najmä v geológii pre povrchové oblasti, kde je priemerná ročná teplota okolo 0°C. Ide o oblasť s trvalo zamrznutou pôdnou vodou, bez alebo len s minimálnym rastlinným porastom, nachádza s najmä na Aljaške a na Sibíri. Hĺbka premrznutia je rôzna od 400 m až po 1493 m.
Postupne v dôsledku globálneho otepľovania dochádza k zmenšovaniu takýchto trvalo zamrznutých oblastí.
Pripravili sme si pre vás experiment, dozviete sa, ako je to vlastne s topením a skleníkovým efektom.

Tematický celok:

 Zmena skupenstva vplyvom tepla
 Vlastnosti látok a zmeny vlastností látok

Tematický celok:

 Žiak vie, že hmota sa vplyvom tepla mení, pričom sa menia skupenstvá.
 Vie vysvetliť, že vplyvom sa mení skupenstvo tuhé na kvapalné a tento jav sa nazýva topenie.
 Topenie vysvetľuje na príklade roztápania ľadu a dáva ho do súvisu s bežnou skúsenosťou – topenie snehu na dlani.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:

 Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument