1 príspevok / 0 nový
United
Krátenie dovolenky pri pozastavení výkonu pedagogickej činnosti

Dobrý deň

Obraciam sa na Vás s problémom, ktorý nám vznikol pri výpočte nároku na dovolenku nášho zamestnanca. Uvedený zamestnanec odpracoval v kalendárnom roku 2016 obdobie od 01.01.2016 do 01.06.2016. V období od 02.06.2016 do 18.07.2016 bol práceneschopný. Dňa 19.07.2016 mu bol pozastavený výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. podľa § 7. Do konca kalendárneho roka už uvedený zamestnanec neodpracoval na pracovisku žiadny čas. Preto sme mu krátili dovolenkový nárok na rok 2016 vo výmere 45 dní o 11 dní.

MŠVVaŠ SR nám dalo stanovisko, v ktorom sa uvádza, že pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti je prekážkou v práci na strane zamestnanca a máme sa riadiť § 109 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 311/2001 Z.z. ZP v znení neskorších predpisov.V takomto prípade zamestnávateľovi zákon neumožňuje nariadiť čerpanie dovolenky ( iba na žiadosť zamestnanca).

Vychádzali sme pri výpočte krátenia dovolenky správne ?

Inšpektorát práce vo svojom rozhodnutí neuznal naše dôvody krátenia dovolenky uvedeného zamestnanca, nakoľko nepovažuje pozastavenie výkonu pedagogickej činnosti za dôležitú osobnú prekážku v práci podľa § 141 ods. 1 a ods.3 písm. c) Zákonníka práce. Nariadil nám doplatiť zamestnancovi 11 dní dovolenky, ktorú sme vraj krátili neoprávnene.
Vo svojom rozhodnutí sa IP odvoláva na porušenia § 109 ods. 1 písm. a), b), c), d) a § 116 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. ZP v znení neskorších predpisov.

Sme povinní teda vzniknutý rozdiel doplatiť, alebo sa máme obrátiť na národný inšpektorát práce ? Odvolanie voči protokolu IP vraj nie je možné podať (informácia IP).

ďakujem