2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Jozef Tužinský
Kredity

Dobrý deň prajem,

rád by som poprosil o výklad ust. § 47, odst. 1, písm. e) Zákona 317/2009, najmä čo sa rozumie pod pojmom: "odborné články publikované v odbornej literatúre, ...

Čo sa považuje za "odbornú literatúru" pre účely získavania, resp. priznávania kreditov - sú odbornou literatúrou aj Učiteľské noviny ap.? 

z.duchonova
Odborné články v odbornej literatúre

Podľa paragrafu 47 ods. 1, písm. e) zákona č. 390/2011 Z. z. pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti, ktorými sú:

1. autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov, pracovných zošitov a odborno-preventívne programy,
2. odborné články publikované v odbornej literatúre, patenty a vynálezy.

"Odborná literatúra je typ textu, ktorý slúži k prezentácii deklaratívne presných poznatkov vedeckého charakteru získaných vlastným výskumom alebo odvodených z predchádzajúcich prác. Odborná literatura kladie dôraz najmä na správnosť a overiteľnosť údajov, preto by v nej mal byť uvedený autor a všetky pramene, z ktorých práca vychádza, by mali byť riadnym spôsobom citované. Ak vychádza práca z vlastného výskumu, mali by byť čo najpodrobnejšie popísané jeho podmienky, priebeh a výsledky. Odborná literatúra môže byť mimo knižných publikácií vydávaná aj v špecializovaných časopisech, väčšinou zameraných na konkrétny vedecký odbor." (podľa cz.wikipedia.org/wiki/Odborná_literatura)

Takýto typ časopisu sa nazýva: karentovaný časopis. Je to vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.

Na Slovensku patria medzi karentované časopisy s číslami ISSN:
Acta Physica Slovaca /0323-0465/
Acta Virologica /0001-723X/
Biologia /0006-3088/
Computing and Informatics /1335-9150/
Ekonomický časopis /0013-3035/
Filozofia /0046-385X/
General Physiology and Biophysics /0231-5882/
Geologica carpathica /1335-0552/
Historický časopis /0018-2575/
Kovové materiály-Metallic Materials /0023-432X/
Neoplasma /0028-2685/
Sociológia /0049-1225/
Studia Psychologica /0039-3320/

S pozdravom.
Zuzana Duchoňová