2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
Kredity

Dobrý deň,

obraciam sa na Vás s prosbou ohľadom kreditového príplatku.
1/ Učiteľka absolvovala aktualizačné a inovačné vzdelávanie, ktoré je určené pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, pre nižšie stredné vzdelávanie, pre učiteľov základnej umeleckej školy, kde získala spolu 30 kreditov. Menovaná učiteľka má v jednej organizácii 2 pracovné zmluvy - prvá pracovná zmluva je na 100 %- učiteľka ZŠ, druhá zmluva je na skrátený úväzok - učiteľka ZUŠ (Škola má viac organizačných zložiek).
Otázka:
Patrí vyplácanie kreditového príplatku k obidvom pracovným zmluvám ?

2/ Zástupkyňa riaditeľa školy pre organizačnú zložku materská škola získala ešte v r. 2014 kredity určené pre učiteľa pre predprimárne vzdelávanie v kariérovej pozícii vedúci pedagogický zamestnanec - riaditeľ, zástupca. Kredity jej riaditeľom priznané boli, no vyplácané neboli, nakoľko menovaná mala málo kreditov.
Menovaná k 31.12.2015 požiadala o uvoľnenie z funkcie zástupkyne a do apríla 2016 čerpala neplatené voľno. Po nástupe do práce z neplateného voľno priniesla ďalšie získané kredity, ktoré sú už určené pre kategóriu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie.
Otázka:
Majú byť tieto kredity pripočítané teraz k novým získaným kreditom? Majú sa vyplácať, aj keď menovaná vo funkcii zástupkyne nepôsobí?

3/ Ekonomickej inžinierke, ktorá má pedagogickú spôsobilosť bolo priznaných 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku. Ako pedagogický zamestnanec pracovala len v r. 1989 - 1996 a od 1.09.2015 až doposiaľ pracuje u nás. Kredity jej boli uznané od 01.09.2015, kedy menovaná nastúpila do zamestnania.
Otázka:
Doba platnosti kreditov sa má počítať od 01.01.2012 - 31.12.2018 ?

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kredity

1. Riaditeľ školy pri uznávaní získaných kreditov podľa § 47a ods. 9 zákona č. 317/2009 Z. z. berie do úvahy, či kontinuálne vzdelávanie bolo v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, či bolo vykonané v kategórii, resp. podkategórii, v ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený, či bolo zamerané na vyučovaný predmet a či súvisí s potrebami školy. Po posúdení uzná alebo neuzná kredity. Môže ich uznať pre obidve podkategórie, ale nemusí ani pre jednu. Takže vyplácanie kreditového príplatku patrí podľa rozhodnutia riaditeľa školy.
2. Druhý prípad je podobný. Ak riaditeľ uzná, že aj kredity získané v kariérovej pozícii vedúci pedagogický zamestnanec boli získané tak ako som opísala v bode 1., môže ich uznať. Ak vzdelávanie bolo zamerané výlučne pre vedúcich zamestnancov, uznať ich nemusí.
3. Ak zamestnaankyňa v roku 2012 nepracovala v školstve, myslím, že osvedčenie o priznaní 60 kreditov ste jej vydali 1. 9. 2015 s dobou platnosti sedem rokov, podmienku troch rokov pedagogickej praxe spĺňa.