2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ada 40
kredity

Dobrý deň, 26.5.2012 som ukončila 3 ročné rozširujúce štúdium geografie a získala som vysvedčenie. Mám nárok na kredity, resp. uznanie I.atestácie. Ak áno ako o ne mám požiadať.

z.duchonova
Priznanie kreditov za rozširujúce štúdim

Ak ste uvedené rozširujúce štúdium aprobačného predmetu geografie začali pred účinnosťou zákona č. 317/2009 Z. z. (pred 1. novembrom 2009) vzťahuje sa na Vás ustanovenie § 61 ods. 11 zákona a toto štúdium sa Vám uzná ako prvá atestácia.

Ak ste začali uvedené rozširujúce štúdium aprobačného predmetu po účinnosti zákona č. 317/2009 Z. z. (po 1. novembri 2009) vzťahuje sa na Vás ustanovenie § 61a ods. 10 zákona a za toto štúdium Vám riaditeľ školy prizná 60 kreditov.

Zákon č. 390/2011 Z. z. v § 47 definuje, že zamestnanec získa kredity za vykonanú rigoróznu skúšku, vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka a pedagogický zamestnanec za absolvované rozširujúce štúdium podľa § 8a a zamestnávateľ je povinný podľa § 47 za ne priznať kredity a vydať pedagogickému alebo odbornému zamestnancovi s najmenej trojročnou pedagogickou praxou osvedčenie o získaní 60 kreditov; osvedčenie sa vydáva osobitne pre každý druh vykonanej skúšky.

Nikde v zákone sa nepíše, že o priznanie kreditov musí pedagogický alebo odborný zamestnanec písomne požiadať.

Po predložení vysvedčenia o rozšírení pedagogickej spôsobilosti, Vám zamestnávateľ vydá osvedčenie o získaní 60 kreditov za rozširujúce štúdium na účely poberania kreditového príplatku. Kreditový príplatok Vám prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste získali potrebný počet kreditov.