1 príspevok / 0 nový
pam
Kredity - neobmedzená platnosť a Kreditový príplatok

Prosím Vás aký dopad má na vyplácanie kreditového príplatku zmena od 1.1.2018 - Zákon č. 390/2011 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 317/2009 Z.z s účinnosťou od 1.1.2018, kedy sa vypustilo ustanovenie § 46 ods. 5 "časové obmedzenie platnosti priznaných kreditov"?
Na základe Stanoviska Ministerstva školstva z decembra 2017 v ktorom sa uvádza okrem iného: "priznané kredity, ktorých doba platnosti by mala uplynúť po 1. januári 2018, budú mať neobmedzenú platnosť" mám prosím otázku:

Znamená to, že aj kreditový príplatok bude mať neobmedzenú platnosť?

Napríklad:
Učiteľovi je vyplácaný kreditový príplatok na základe Osvedčenia o ukončení vzdelávania vydaného pred 31.12.2017 - počet získaných kreditov je 30 . Na osvedčení je uvedená doba platnosti kreditov- t.j. "kredity platia do: 30.6.2018"
Má byť zamestnancovi od 1.7.2018 naďalej vyplácaný kreditový príplatok?
Alebo sa má zamestnávateľ riadiť tým, čo je uvedené na osvedčení - t.j. dobou platnosti a príplatok pozastaviť?

Ďakujem za usmernenie