2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
kredity za autorstvo

Dobrý den,

som autorkou učebnice ktorá bola schválená MŠ SR rozhodnutím zo dňa 1. decembra 2009, teda učebnica je zaradená do zoznamu schválených učebníc pre ZŠ.
Nepodala som žiadosť o priznanie kreditov akreditačnej rade v lehote do 12 mesiacov schválenia učebnice.
Ale, novelizácia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, že kompetencia priznávať kredity za objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti prechádzajú na riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

Moja otázka znie, mám právo požiadať môjho riaditeľa školy, aby mi priznal kredity za autorstvo?
Ak mi to právo prináleží, stačí ak riaditeľovi predložím potvrdenie vydavateľa o autorstve, rozsahu, číslo schvaľovacej doložky a presný dátum vydania schvaľovacej doložky?

Za odpoveď ďakujem

z.duchonova
Kredity za tvorivé aktivity

Kredity za tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti podľa § 47 ods. 1 písm. e) zákona č. 390/2011 Z. z. priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov. Takto získané kredity môže riaditeľ, na účely kreditového príplatku, uznať maximálne len do výšky 30 z celkového, takto získaného počtu kreditov.

Riaditeľ školy Vám po predložení žiadosti kreditový príplatok za tvorivé aktivity prizná, ale nárok na jeho vyplácanie máte až od 1. 1. 2012, kedy zákon vstúpil do platnosti.