2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Kvalifikácia

Dobrý deň!
Mám v MŠ učiteľku, ktorá má skončenú vysokú školu odbor všeobecnovzdelávacie predmety, ale má štátnu skúšku z pedagogiky a psychológie. Kam ju zaradiť podľa nového zákona, do ktorej platovej triedy, akého kariérového stupňa a tiež sa chcem spýtať či môže byť triednou učiteľkou? Je vôbec kvalifikovaná na učenie v MŠ????

raabe
odpoveď

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v Prílohe č. 1 Časť I.

Tu v písmene A) je podmienkou kvalifikovanosti pre absolventov všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobačnými predmetmi pedagogika-psychológia absolvovanie špecializačného inovačného štúdia predškolská pedagogika. Ak takéto špecializačné štúdium Vaša zamestnankyňa má, tak spňlńa kvalifikačné predpoklady pre učiteľku MŠ.

Ak nemá I.atestáciu, je teda samostatnou učiteľkou s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, čo by podľa Vami predložených informácií by mala byť platová trieda 10.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír